Улирлын чанартай ажил эрхлэхээр эхний ээлжийн гадаад ажилчид тус улсад ирлээ

2022 оны эхний хагаст тус улсад улирлын чанартай ажил хийх гадаад ажилчид ээлж дараалан ирж эхэлжээ.

Дөрөвдүгээр сарын 4-ний өдрөөс 100 хүн ирж эхлэлийг тавих бөгөөд энэ оны эхний хагаст 12 мянга 330 улирлын чанартай цагаач ажилчин дараалан орж ирнэ гэж Хууль зүйн яамнаас мэдээллээ.

Хууль зүйн яамнаас холбогдох яамдтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ оны дөрөвдүгээр сараас арванхоёрдугаар сарын хооронд ажиллах хугацаа нь дуусч байгаа 132 мянга орчим гадаад ажилчин, 950 орчим загас агнуурын аж ахуйн ажиллах хүчинд оршин суух, ажиллах эрхийг сунгах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Жилийн сүүлийн хагасаас эхлэн энэ тогтолцоог улам боловсронгуй болгож, хэдийгээр аж үйлдвэрийн салбар боловч хөдөө аж ахуй, загасны аж ахуйтай нягт холбоотой Мёнтэ загас боловсруулах үйлдвэр, хатаасан илжгэн чих боловсруулах үйлдвэрүүдэд улирлын чанартай ажилчдыг ажиллуулах боломжтой болгохоор тогтолцоог сайжруулах төлөвтэй байна.

<이주민 계절근로자 입국 시작>

2022년 상반기에 배정된 이주민 계절근로자들이 순차적으로 입국하기 시작했다.

법무부는 4월 4일 100명 입국을 시작으로 올 상반기에 배정한 이주민 계절근로자 1만2,330명이 순차적으로 입국한다고 밝혔다.

법무부는 관계부처 협의를 통해 올해 4월부터 12월 사이에 취업활동 기간이 만료되는 이주노동자 약 13만2,000여명과 어선원 950명의 체류 및 취업활동 기간 연장 조치를 시행하는 등 농어촌의 인력 수급난을 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

하반기부터는 제조업이지만 농어업과 밀접한 관련이 있는 명태 가공업, 곶감 가공업 등에서도 계절근로자를 고용할 수 있도록 제도를 개선할 예정이다.

Нийгэмд зай барих журмыг цуцаллаа

Ковид-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэвтрүүлсэн нийгэмд зай барих журам хэрэгжиж эхэлснээс хойш хоёр жил нэг сарын дараа дуусгавар боллоо.

БНСУ-ын Засгийн газраас дөрөвдүгээр сарын 15-ны өдөр тус журмыг цуцлахаар болж 18-ны өдрийн 00 цагаас эхлэн хувийн уулзалт хийх хүмүүсийн тоог хязгаарлах зэрэг нийгэмд зай барихтай холбоотой бүх хязгаарлалтыг цуцаллаа.

Амны хаалт тодорхой хугацаанд зүүх хэвээр үлдээж гадна орчинд тайлах эсэх тухай хоёр долоо хоногийн дараа шийдэхээр болжээ.

Энэ сарын 25-наас эхлэн кино театр, концертын танхимд идэж, уухыг зөвшөөрөх юм байна.

Харин халдварт өртөмтгий орчин нөхцөл болох сувилахуйн эмнэлэг гэх мэт газруудад урьдчилсан шинжилгээ, эргэлт оруулахгүй байх зэрэг хорио цээрийн арга хэмжээг засгийн газраас үргэлжлүүлэхээр шийджээ.

<사회적 거리두기 종료>

코로나19 확산 문제를 막기 위해 도입한 사회적 거리 두기가 시행 2년 1개월 만에 종료됐다.

한국 정부가 4월 15일 발표한 거리두기 해제 방침에 따라 18일 0시부터 사적 모임 인원 제한 등 사회적 거리두기의 규제조치가 모두 해제됐다.

마스크 착용은 당분간 유지하고 실외에서 마스크를 벗는 문제는 2주 후 결정할 예정이다.

25일부터는 영화관이나 공연장에서 음식을 먹는 것도 허용된다.

정부는 거리 두기를 해제하더라도 요양병원 등 감염 취약시설에 대한 선제 검사와 면회 금지 등 고강도 방역조치를 유지하기로 했다.

Өсвөр насныханыг ариун цэврийн хэрэглэлээр дэмжих насыг 9-24 болгож өөрчиллөө

Тавдугаар сараас эхлэн амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн өсвөр үеийнхний ариун цэврийн хэрэглэл худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх насыг 11-18 наснаас 9-24 болгохоор болжээ.

Дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанаар “Өсвөр үеийнхэний халамжийг дэмжих тухай” хуульд өөрчлөлт оруулах төсөлд эмэгтэйчүүд, өсвөр үеийнхний ариун цэврийн хэрэгслээр дэмжих насыг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг баталлаа гэж Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн яамнаас мэдээллээ.

Үндэсний амьжиргааны доод түвшний хууль-ийн дагуу амьжиргаа, эрүүл мэнд, орон сууц, боловсролын тэтгэмж авдаг болон өрх толгойлсон эцэг, эхийн гэр бүлийг дэмжих тухай хуулийн дагуу тэтгэлэг авах эрх бүхий 19-24 насныхан тавдугаар са рын 1-ээс эхлэн ариун цэврийн хэрэглэл авах хүсэлт гаргах боломжтой.

Тэтгэмжийн насыг нэмэгдүүлснээр амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн 130 мянга орчим эмэгтэй өсвөр насныхан нэмэлтээр тэтгэмжид хамрагдах боломжтой болж байна.

Дэмжлэгийн мөнгөн дүн сард 12,000 вон.

<청소년 생리용품 지원 대상 만 9∼24세로 확대>

5월부터 저소득 가정 여성청소년은 생리용품 구매권 지원 대상 나이가 만 11∼18세에서 만 9∼24세로 확대된다.

4월 12일, 여성가족부는 여성청소년 생리용품 지원 연령 확대안을 담은 청소년 복지 지원법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

‘국민기초생활법’에 따른 생계·의료·주거·교육 급여 수급자와 법정차상위계층, ‘한부모가족지원법’ 지원 대상자 중 19~24세에 해당하는 사람은 5월 1일부터 생리용품을 신청하면 된다.

지원대상 나이가 확대로 약 13만 명의 저소득 가정 여성 청소년이 추가로 혜택을 받을 수 있게 됐다.

지원금액은 월 1만2,000원이다.

Насыг ‘төрсөн оноор’ тооцдог болно

Дөрөвдүгээр сарын 11-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос хууль эрх зүй, нийгмийн нас тооцох аргачлалыг хий насаар бус төрсөн оноор тооцож байхаар арга хэмжээ авахаа зарлав.

Одоогийн байдлаар хий насыг оруулж тооцдог “Солонгос нас” болон төрсөн он сар өдрөөр тооцдог аргыг хамтад нь хэрэглэж байгаа тул насны тооцоололтой холбоотой маргаан үргэлжилсээр байна.

Иймд хамгийн түрүүнд Иргэний хууль, Захиргааны хуульд “нас” тооцох аргачлал, тэмдэглэгээний журмыг боловсруулж иргэний болон захиргааны салбарт “нас” хэрэглэх зарчмыг тогтооно гэж үзэж байна.

Энэ ондоо багтаан Захиргааны хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг бэлтгэж, Үндэсний Ассемблэйд өргөн барихаар зорьж байгаа, холбогдох агуулгыг ирэх жил гэхэд Үндэсний ассемблэйд өргөн барих зорилт тавин ажиллаж байгаа талаар Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос мэдэгджээ.

<‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산법 통일 추진>

4월 11일, 대통령직인수위원회가 법적·사회적 나이 계산법을 ‘만 나이’ 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

현재 한국에서 연도를 기준으로 세는 ‘한국 나이’와 생일 기준인 ‘만 나이’ 등이 함께 사용되며 나이 계산에 대한 혼선·분쟁이 지속돼왔다는 게 인수위의 설명이다.

인수위는 우선 민법 및 행정기본법에 ‘만 나이’ 계산법 및 표기 규정을 마련해 법령상 민사·행정 분야의 ‘만 나이’ 사용 원칙을 확립한 다음 현재 ‘연 나이’ 계산법을 채택하고 있는 개별법의 정비도 추진할 예정이다.

관련 내용이 내년까지 국회를 통과할 수 있도록 올해 안에 행정기본법 개정안을 마련해 국회에 제출하는 것을 목표로 하고 있다고 인수위 측은 전했다.

Солонгосын тагнуулын алба 3 жилийн хугацаанд гадаад дахь voicephishing хийдэг 36 байгууллагыг илрүүлжээ

Солонгосын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлснээр, дөрөвдүгээр сарын 16-нд Үндэсний тагнуулын алба сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хилийн чанад дахь voicephishing хийдэг 36 бүлгэмийг илрүүлснээ зарлажээ.

2019 оны нэгдүгээр сараас өнгөрсөн оны гуравдугаар сар хүртэл барьсан гадаад дахь үндсэн бүлгэмийн гишүүдийн тоо 183, үүний 15 нь ерөнхий менежер байв.

Тус байгууллагаас мэдээлснээр 36 бүлгэмийн 10 орчмыг нь Хятад, Филиппин, Вьетнамын мөрдөн байцаах байгууллагатай хамтран илрүүлсэн байна.

Тагнуулгын газраас дотоодын агентлагууд болон хилийн чанад дахь мэдээллийн хамтын ажиллагааны системтэй хамтран гадаадад voicephishing хийдэг бүлгэмүүдийг илрүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдгээ мэдэгдэв.

<국가정보원, 3년간 해외 보이스 피싱 조직 36개 적발>

한국 언론에 따르면, 4월 16일 국가정보원이 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직을 지난 3년 동안 36개 적발했다고 밝혔다.

2019년 1월부터 지난 3월까지 붙잡힌 해외거점 조직의 조직원은 총책 15명을 포함해 183명이다.

36개 조직 가운데 10여 개는 중국, 필리핀, 베트남 수사당국과 협력해 적발했다는 게 국정원의 설명이다.

국정원은 앞으로도 국내 유관기관, 해외 정보 협력체제와 공조해 보이스피싱 해외 거점 조직을 발본색원하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.

បញ្ចប់ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម

ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម ដែលត្រូវបានណែនាំដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19 បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការអនុវត្តរយៈពេល2ឆ្នាំ និង1ខែ។

ដោយអនុលោមតាមគោលនយោបាយលើកចម្ងាយដែលបានប្រកាសដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនៅថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ចាប់ពីម៉ោង 00:00 ថ្ងៃទី 18 ការរឹតបន្តឹងទាំងអស់លើការឃ្លាតឆ្ងាយពីសង្គម ដូចជាការកំណត់ចំនួនមនុស្សនៅឯការជួបជុំឯកជនត្រូវបានដកចេញ។

ការពាក់ម៉ាសនឹងត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន ហើយបញ្ហានៃការដកម៉ាស់នៅខាងក្រៅនឹងត្រូវបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលពីរសប្តាហ៍។

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី 25 តទៅ ការ​ទទួល​ទាន​អាហារ និង​ភេសជ្ជៈ​ក្នុង​រោងកុន និង​សាល​ប្រគុំ​តន្ត្រី​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត។

រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តរក្សាវិធានការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយអាំងតង់ស៊ីតេខ្ពស់ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យជាមុន និងការហាមប្រាមការទៅលេងកន្លែងដែលងាយនឹងឆ្លងមេរោគ ដូចជាមន្ទីរពេទ្យគិលានុបដ្ឋាយិកា បើទោះបីជាបំរាមការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គមត្រូវបានដកចេញក៏ដោយ។

계속 “បញ្ចប់ការអនុត្តន៍គម្លាតសង្គម” 읽기

ពង្រីកក្រុមអាយុ 9-24 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រផលិតផលអនាម័យសម្រាប់យុវវ័យ

ចាប់ពីខែឧសភា នេះតទៅ អាយុដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការទិញផលិតផលអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងត្រូវបានពង្រីកពីអាយុ 11-18 ឆ្នាំដល់អាយុ 9-24 ឆ្នាំ។

កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ក្រសួងសមភាពយេនឌ័រ និងគ្រួសារបានប្រកាសថា វិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់គាំទ្រសុខុមាលភាពយុវជន ដែលរួមមានសំណើពន្យារអាយុគាំទ្រផលិតផលមករដូវសម្រាប់ស្ត្រី និងវ័យជំទង់ ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ .

អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិត ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត លំនៅឋាន និងការអប់រំក្រោមច្បាប់ស្តីពីការរស់នៅមូលដ្ឋានជាតិ អ្នកដែលស្ថិតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ក្រោមច្បាប់ និងអ្នកដែលមានអាយុពី 19-24 ឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសិទ្ធិ ទទួលបានការគាំទ្រក្រោមច្បាប់គាំទ្រ គ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយតែមួយនឹង អាច​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ទិញ​ផលិតផល​អនាម័យ​បាន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​ឧសភាបាន។

នៅពេលដែលអាយុនៃការគាំទ្រត្រូវបានកើនឡើង ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់ប្រហែល 130,000 នាក់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនេះ។

ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការគាំទ្រគឺ 12,000 វ៉ុនក្នុងមួយខែ។

계속 “ពង្រីកក្រុមអាយុ 9-24 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រផលិតផលអនាម័យសម្រាប់យុវវ័យ” 읽기

ការលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមនៃវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមជាមួយ ‘10,000 អាយុ’

នៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសា គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងជំរុញឱ្យមានផែនការបង្រួបបង្រួមវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមដោយផ្អែកលើ ‘10,000 អាយុ’ ។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការអន្តរកាល ការភាន់ច្រឡំ និងជម្លោះលើការគណនាអាយុបានបន្តជា ‘អាយុកូរ៉េ’ ដែលរាប់តាមឆ្នាំ និង ‘អាយុ 10,000’ ដែលជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ជាដំបូង គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរនឹងបង្កើតគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ ‘អាយុនៃអាយុ’ នៅក្នុងវិស័យស៊ីវិល និងរដ្ឋបាល ដោយរៀបចំវិធីសាស្រ្តគណនា ‘អាយុនៃអាយុ’ និងច្បាប់កំណត់ចំណាំនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់រដ្ឋបាលជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានរំពឹងទុក។

គណៈកម្មាធិការអន្តរកាលបាននិយាយថា ខ្លួនមានគោលបំណងរៀបចំ និងដាក់ជូនរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំនេះ ដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធអាចអនុម័តរដ្ឋសភានៅឆ្នាំក្រោយ។

계속 “ការលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមនៃវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមជាមួយ ‘10,000 អាយុ’” 읽기

ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៃការចូលសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវកាល

នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2022 ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវដែលត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្តើមចូលប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់។

ក្រសួងយុត្តិធ៌មបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃ ទី4 ខែមេសា មានពលករមកដល់ចំនួន 100នាក់ ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវចំនួន 12,330នាក់ ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងឆមាសទ1 នៃឆ្នាំនេះ នឹងចូលប្រទេសតាមលំដាប់លំដោយ។

ក្រសួងយុត្តិធ៌ម តាមរយៈការពិគ្រោះជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បានអនុវត្តវិធានការពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅ និងស្វែងរកការងារសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកប្រមាណ 132,000នាក់ និងអ្នកនេសាទ 950នាក់ ដែលរយៈពេលតាមប្រមាញ់ចំពោះពលករដែលផុតកំណត់នៅចន្លោះខែមេសា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ។

ចាប់ពីឆមាសទី2 នៃឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបានកែលម្អដើម្បីឱ្យពលករតាមរដូវអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃ pollock និងឧស្សាហកម្មកែច្នៃ persimmon ស្ងួត ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកសិកម្ម និងនេសាទ ទោះបីជាពួកគេជាឧស្សាហកម្មផលិតក៏ដោយ។

계속 “ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៃការចូលសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវកាល” 읽기