ពង្រីកក្រុមអាយុ 9-24 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រផលិតផលអនាម័យសម្រាប់យុវវ័យ

ចាប់ពីខែឧសភា នេះតទៅ អាយុដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការគាំទ្រសម្រាប់ការទិញផលិតផលអនាម័យសម្រាប់ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងត្រូវបានពង្រីកពីអាយុ 11-18 ឆ្នាំដល់អាយុ 9-24 ឆ្នាំ។

កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែមេសា ក្រសួងសមភាពយេនឌ័រ និងគ្រួសារបានប្រកាសថា វិសោធនកម្មលើអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់គាំទ្រសុខុមាលភាពយុវជន ដែលរួមមានសំណើពន្យារអាយុគាំទ្រផលិតផលមករដូវសម្រាប់ស្ត្រី និងវ័យជំទង់ ត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ .

អ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិត ការថែទាំវេជ្ជសាស្រ្ត លំនៅឋាន និងការអប់រំក្រោមច្បាប់ស្តីពីការរស់នៅមូលដ្ឋានជាតិ អ្នកដែលស្ថិតក្នុងវណ្ណៈខ្ពស់ក្រោមច្បាប់ និងអ្នកដែលមានអាយុពី 19-24 ឆ្នាំក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសិទ្ធិ ទទួលបានការគាំទ្រក្រោមច្បាប់គាំទ្រ គ្រួសារដែលមានឪពុកម្តាយតែមួយនឹង អាច​ដាក់​ពាក្យ​សុំ​ទិញ​ផលិតផល​អនាម័យ​បាន​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​ឧសភាបាន។

នៅពេលដែលអាយុនៃការគាំទ្រត្រូវបានកើនឡើង ស្ត្រី និងក្មេងជំទង់ប្រហែល 130,000 នាក់មកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប នឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមនេះ។

ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការគាំទ្រគឺ 12,000 វ៉ុនក្នុងមួយខែ។

<청소년 생리용품 지원 대상 만 9∼24세로 확대>


5월부터 저소득 가정 여성청소년은 생리용품 구매권 지원 대상 나이가 만 11∼18세에서 만 9∼24세로 확대된다.

4월 12일, 여성가족부는 여성청소년 생리용품 지원 연령 확대안을 담은 청소년 복지 지원법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

‘국민기초생활법’에 따른 생계·의료·주거·교육 급여 수급자와 법정차상위계층, ‘한부모가족지원법’ 지원 대상자 중 19~24세에 해당하는 사람은 5월 1일부터 생리용품을 신청하면 된다.

지원대상 나이가 확대로 약 13만 명의 저소득 가정 여성 청소년이 추가로 혜택을 받을 수 있게 됐다.

지원금액은 월 1만2,000원이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: