“ហាងលក់ទំនិញ” កញ្ចប់ពិនិត្យកូវីតដោយខ្លួនឯង តម្លៃ 6,000 វ៉ុន → 5,000 វ៉ុន

ហាងលក់ទំនិញបានកាត់បន្ថយតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ COVID-19 ពី 6,000 វ៉ុន ចុះទៅ 5,000 វ៉ុន ចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែមេសា។

សម្រាប់ GS25 តម្លៃសម្រាប់ផលិតផល ដែល1កញ្ចប់ដែលមាន2 ចំនួន3ប្រភេទដែលមានតម្លៃ 12,000 វ៉ុន ចុះនៅត្រឺម 10,000 វ៉ុន ហើយសម្រាប់1កញ្ចប់ដែលមាន1 ចំនួន3ប្រភេទត្រូវបានកាត់បន្ថយពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន។

CU បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 6 ពី 6,000 វ៉ុន ទៅ 5,000 វ៉ុន ហើយ 7-Eleven ក៏បានទម្លាក់តម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តដោយខ្លួនឯងចំនួន 3 មកត្រឹម 5,000 វ៉ុនផងដែរ។

<편의점, 자가검사키트 가격 6천원→5천원>

편의점들이 4월 7일부터 코로나19 자가검사키트 가격을 6,000원에서 5,000원으로 인하했다.

GS25는 2개들이 상품 3종 가격을 12,000원에서 10,000만원으로, 1개들이 상품 3종은 6,000원에서 5,000원으로 내렸다.

CU는 자가검사키트 6종의 가격을 6,000원에서 5,000원으로 내렸고, 세븐일레븐도 자가검사키트 3종의 가격을 5,000원으로 인하했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: