សូម្បីតែជនបរទេសក៏អាចលើកលែងការការធ្វើចត្តាឡីស័ក ‘ប្រសិនបើមានប្រវត្តិនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង’

ជនបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបរទេស ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការលើកលែងការធ្វើចត្តាឡីស័កទេនៅពេលចូលប្រទេសកូរ៉េ តែឥឡូវនេះអាចចុះឈ្មោះ អំពីប្រវត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេបាន។

ជាលទ្ធផល វាអាចទៅរួចក្នុងការទទួលបាន ‘Quarantine Pass’ ហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងទីបីក៏អាចធ្វើទៅបានដែរ។

នៅថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងអនុវត្ត “ការចុះឈ្មោះចំពោះប្រវត្តិការចាក់ថ្នាំបង្ការ របស់អ្នកដែលបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្រៅប្រទេស”។

យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំបច្ចុប្បន្ន ជនជាតិកូរ៉េដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅបរទេសត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំង នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ប៉ុន្តែមានភាពចម្រូងចម្រាសលើការរើសអើង ដូចជាកា ‘Quarantine Pass’ ខណៈដែលជនបរទេស ឬជនចំណាកស្រុកមិនអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់សមត្ថភាព ចាក់ថ្នាំរបស់ពួកគេឡើយ ប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើ ឬមានលិខិតបញ្ចាក់ទេនោះ ការធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យនៅតែមានសម្រាប់ពួកគេ ទោះបីជាពួកគេបានបញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយ។

ជនបរទេស ឬជនចំណាកស្រុកដែលបានបញ្ចប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការដោយគ្មានការលើកលែងពីការធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយប្រសិនបើមិនទទួលបានលិខិត ‘Corona 19 Vaccine Overseas Vaccination Certificate’ ដោយចូលទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងវិញ្ញាបនបត្រទទួលថ្នាំបង្ការនៅក្រៅប្រទេសទេនោះ។

នៅពេលដែលលិខិតបញ្ជាក់ត្រូវបានចេញ ពួកគេអាចមានសិទ្ធិទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងទី៣ បាន។

<격리면제서 없는 외국인도 ‘접종력 등록’>

해외에서 코로나19 예방접종을 받았지만 한국 입국 당시 격리면제서를 발급받지 못한 외국인도 접종력 등록이 가능해졌다.

이에 따라 ‘방역패스’ 적용을 받을 수 있게 되고 3차 접종도 가능하게 됐다.

12월 9일, 한국 정부는 이 같은 내용의 ‘국외 예방접종 완료자 접종력 등록’을 시행한다고 밝혔다.

현행 지침상 해외에서 코로나19 백신을 맞은 내국인은 국내에서도 접종 사실이 인정되지만 외국인이나 이주민은 해외서 접종을 완료했어도 격리면제서가 없으면 접종력을 인정받지 못해 방역패스 등 차별 논란이 있어왔다.

격리면제서가 없는 접종완료 외국인이나 이주민은 신분증과 국외 예방접종 증명서를 지참해 보건소를 방문하면 ‘코로나19 백신 국외접종 확인서’를 발급받을 수 있다.

확인서가 발급되면 방역패스 적용이 가능하고 3차 접종도 받을 수 있게 된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: