ប្រពន្ធជនជាតិបរទេសនិងប្តីកូរ៉េកំពុងព្រួបារម្ភពីការលែងលះក្នុងរយះពេលតែ6ឆ្នាំថ្វេរ4ដង

divorce 이혼

-ថ្ងៃទី25អង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់គ្រួសារកូរ៉េបានចេញសេចក្តីប្រកាសនៅឆ្នាំ 2016បើយោងតាមការឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ខាងគ្រូសារពហុវប្បធម៌ពីការលែងលះគ្នានៅឆ្នាំមុនប្តីជាជនជាតិកូរ៉េនិងប្រពន្ធជាជនជាតិបរទេសដែលបានសម្រេចចិត្តការពិគ្រោះយោបល់ពីការលែងលះគ្នានៃប្តីប្រពន្ធមានដ៏ 955ករណី​។ទាំងអស់នេះនៅឆ្នាំមុនមាន955ករណី​ជាង3.2%ជាតួលេខត្រឹមត្រូវ,នៅឆ្នាំ2010មាន472ករណីបើប្រៀបធៀបគឺកើនឡើងដ៏តែពីរដង។

-នៃអ្នកចុះឈ្មោះទទួលការពិគ្រោះយោបល់ពីការលែងលះគ្នាប្តីជាជនជាតិកូរ៉េសាមាមាត្រដែលបានកាន់

កាប់នៅឆ្នាំ2010មាន29.4%ក្នុងឆ្នាំ2013មាន51.9%គឺលើសពីពាក់កណ្តាលនិងក្រោយឆ្នាំ2016មាន64.1%គឺកាន់តែកើនឡើង។

 -មូលហេតុប្តីជាជាជនជាតិកូរ៉េទទួលនៃការពិគ្រោះយោបល់ការលែងលះគ្នាដោយមូលហេតុផ្សេងៗ'(អាប្បាករិយា,រវាងបុគ្គលិកលក្ខណះខុសគ្នា,ការឈ្លោះគ្នា-ល-)នៃប្រពន្ធដែលចាក់ចេញពីផ្ទះមាន26.3%ដែលបានបង្ហាញឡើង។មូលហេតុប្រពន្ធជាជនជាតិបរទេសទទួលនៃការពិគ្រោះយោបល់ដោយមូលហេតុផ្សេងៗ32.1%,នៃការប្រើអំពើហិង្សារបស់ប្តី22.4%,ការចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ប្តី9.9%-ល-។

 -រវាងប្តីប្រពន្ធគ្រួសារពហុវប្បធម៍ដែលអញ្ជើញការពិគ្រោះយោបល់ការលែងលះគ្នាអត្រានៃលក្ខណះ

អាប្បករិយាមាន37.9%។.

계속 “ប្រពន្ធជនជាតិបរទេសនិងប្តីកូរ៉េកំពុងព្រួបារម្ភពីការលែងលះក្នុងរយះពេលតែ6ឆ្នាំថ្វេរ4ដង” 읽기

ប្រតិទិននឹងតំណាងគណបក្សឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត?

크기변환_대선후보

 

គណបក្សឈរឈ្មោះ:គណបក្សប្រជាជនសាមគ្គី더불어민주당លោកមួនឆេអិន(문재인),គណបក្សសេរីភាពកូរ៉េ자유한국당លោកហុងចួនផ្យូ(홍준표),គណបក្សនៃប្រជាជន 국민의당 អានឈួនស៊ូ(안철수),គណបក្សស្មោះត្រង់바른정당(유승민),គណបក្សនៃទឹកចិត្ត정의당 លោក សីុម សាំងឆុង(심상정).

 

កាលបរិច្ឆេទ កាលបរិច្ឆេគន្លឹះ
៤.១១~៤.១៥ សរសេរបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
៤.១៥~៤.១៦ សំណុំបែបបទការចុះឈ្មោះបេក្ខជន
៤.១៧~៥.៩ រយះពេលការបោះឆ្នោត
៤.១៧~៥.៨ យុទ្ធនាការបោះឆ្នោត
៥.៤~៥.៥ ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់(រៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង៦ព្រឹកដល់ម៉ោង៦ល្ងាច)
៥.៩ ការបោះឆ្នោត(ម៉ោង៦ព្រឹក~៨ល្ងាច)

ពិនិត្យសន្លឹកលទ្ធផលឆ្នោត(បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃការបោះឆ្នោត )

 

계속 “ប្រតិទិននឹងតំណាងគណបក្សឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត?” 읽기

ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េ ថ្ងៃទី៩ខែឧសភាថ្ងៃបោះឆ្នោត(ឈប់សម្រាកបណ្ដោះអាសន្ន)

크기변환_poster_320x570_B_Release_v.1.0.7

 

អតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាកគឺនហេ(박근혜)ត្រួវបានបណ្តេញចេញពីតំណែងហើយនឹងជាប់ពន្ធនាគារប្រទេសកូរ៉េបានដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបានលឿនជាងការកំណត់នៃការវិភាគការបោះឆ្នោតដ៍ធំលើកនេះបានអនុវត្តនៅថ្ងៃទី៥ ខែឧសភានេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតែងតាំងអោយថ្ងៃឈប់សម្រាកជាបណ្តោះអាសន្ន

 

계속 “ធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកូរ៉េ ថ្ងៃទី៩ខែឧសភាថ្ងៃបោះឆ្នោត(ឈប់សម្រាកបណ្ដោះអាសន្ន)” 읽기

អតីតប្រធានាធិបតិអ្នកស្រីផាកគឺនហេ (박근혜 )ជាប់ពន្ធនាគារ

박근혜 대통령
출처 : 박근혜 페이스북 페이지

 

អតីតប្រធានាធិបតិអ្នកស្រីផាកគឺនហេ (박근혜 )ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅថ្ងៃទី31ខែមិនា។

អតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាកគឺនហេត្រូវបានតុលាការធម្មនុញចេញការកំណត់អោយចុះចេញពីមុខតំណែងក្នុងរយះពេល២១ថ្ងៃប៉ុន្នោះត្រូវបានឃាត់ឃុំឃាំងជាប់ពន្ធនាគារ។

នៅក្នុងរាជទូតអតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាកគឺនហេ(박근혜 )ជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទីបីជាអតីតមុខតំណែងប្រធានាធិបតី។

អយ្យការរំពឹងទុកការឆ្លងកាត់រយះពេលដ៍ខ្លីក្រោយការកាត់ក្តីសាកសួរចំម្លើយទៅអតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាកគឺនហេ(박근혜)។អយ្យការបើកពន្យាជនសង្សយ័ដែលជាប់ពន្ធនាគារមកសាកសួរសុំនុំរឿងក្នុងរយះពេល២០ថ្ងៃ។មុននឹងការជាប់ពនធនាគាររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីផាគឺនហេ(박근혜)ផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី១៩ខែមេសាខាងមុខនេះ។

 

계속 “អតីតប្រធានាធិបតិអ្នកស្រីផាកគឺនហេ (박근혜 )ជាប់ពន្ធនាគារ” 읽기