អង្គការធិបតេយ្យ,នៅក្វាងមួនការចាប់ផ្តើមនូវការផ្លាស់ប្តូរពីបោះជំរុំ គោលនយោបាយការងារ

2223

អង្គការធិបតេយ្យនៅថ្ងៃទី២៩ ខែ5  ចាប់ផ្តើមធ្វើការជម្រុញឱ្យការធ្វើកូដកម្មការដំឡើងប្រាក់ខែក្នុងមួយម៉ោង1មឺុនវ៉ុន,នៃការដោះស្រាយបញ្ហាបណ្តោះអាសន្ន -ល-។

នៅលើកនេះទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ខែក្នុងមួយម៉ោង1មឺុនវ៉ុន,ដោយដោះស្រាយបញ្ហាបណ្តោះអាសន្ននៃការងារមិនផ្ទាល់ -ល-។ការចាប់ផ្តើមបោះជំរុំនៅទីឃ្លាដ៏ធំមួយក្នុងទីក្រុងមានចំនួន 10កន្លែងដល់ថ្ងៃទី14 ខែ6ដោយការជម្រុញនូវការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការងារ-ល- ។

ការចាប់ផ្តើមរបស់អង្គការធិបតេយ្យនៃរយះពេលបណ្តោះអាសន្នពីការងារមិនផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី១ខែ៦, ការបញ្ឈប់កម្មករថ្ងៃទី២ ខែ៦,ការតស្ត៊ូធ្វើការកូដកម្មរយះពេលវែងថ្ងៃទី៣ ខែ៦, ពលករចំណាកស្រុក’ថ្ងៃទី៤ ខែ៦,ការតម្រូវអោយកាត់បន្ថយបុគ្កលិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតកាប៉ាល់ និង កន្លែងក្រុមហ៊ុនការងារ ថ្ងៃទី៧ ខែ៦, វិស័យសាធារណៈថ្ងៃទី៨ ខែ៦,ដោយការផ្តោតអារម្មណ៍តាមរបៀបនៃប្រធានបែបបទនីមួយៗ

បើយោងតាមនៃការរាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រជាជន,ប្រធានសហជីពនៃពលករចំណាកស្រុក មានឈ្មោះថា អូថាយ៉ា ឡាអី បញ្ចាក់ថា ថ្ងៃដែលបេក្ខជនតំណាងលោកជា ប្រធានាធិបតី លោក មួនជេអីន គឺមិនបានបញ្ចេញនូវកិច្ចសន្យាអោយពលករចំណាកស្រុក នោះទេ  និងនៅមិនទាន់មានការដោះស្រាយជាមួយនិងវត្ថុកម្មករនិយោជិតចំណាកស្រុក, ហើយនៅពេលដែលធ្វើស្ថាបន័បង្ហាញតម្រូវធ្វើជាមិនលឺទៅវិញ។ហើយពួកយើងជាអ្នករក្សានូវនិយោជកតែមួយគឺដើម្បីលុបចោលនូវប្រព័ន្ធអនុញ្ញាតមុខរបរ ជាមួយអង្គការធិបតេយ្យនិងការបានលើកឡើងសំលេងដ៏ខ្ពស់ជាមួយការបោះជំរុំធ្វើកូដកម្ម

계속 “អង្គការធិបតេយ្យ,នៅក្វាងមួនការចាប់ផ្តើមនូវការផ្លាស់ប្តូរពីបោះជំរុំ គោលនយោបាយការងារ” 읽기

វិស្សមកាលរដូវក្តៅ នៅទីក្រុងសេអ៊ូលមានជ្រើសរើសនិស្សិតបរទេសចូលរួមការហាត់នៃការងារសកលចំនួន៣៤នាក់

다운로드

នៅទីក្រុងសេអ៊ូលដល់ថ្ងៃទី៤ ខែ6 មាត្រាទី២០មានជ្រើសរើសនិស្សិតបរទេសចូលរួមការហាត់នៃការងារសកលចំនួន៣៤នាក់ក្នុងកម្មវិធីកម្មសិក្សាការងារសកលនៅទីក្រុងសេអ៊ូល។

កម្មសិក្សាការងារសកលនៅទីក្រុងសេអ៊ូល នៅក្នុងរយះពេល វិស្សមកាលរដូវក្តៅ និង វិស្សមកាលរដូវរងារសាលាក្រុងមានកម្មវិធីចែករំលែកនៃឱកាសការងារដល់និស្សិតបរទេស(administration) អោយចូលរួមបាន។

រយះពេលហាត់មាត្រាទី២០នៅថ្ងៃទី៣ ខែ៧ ដល់២១ ខែ៧ និង ៧សប្តាហ៌ ៣៥ថ្ងៃ,អ្នកមានសិទ្ធិទទួលការចុះឈ្មោះសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យគំនិតច្នៃប្រឌិត,និស្សិតអន្ដរជាតិត្រូវបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ។

ការចូលរួមការចុះឈ្មោះដល់ថ្ងៃទី៤ ខែ៦, សេចក្ដីលម្អិតកម្មសិក្សាការងារសកល និង របៀបនៃការចុះឈ្មោះ ទីក្រុងសេអ៊ូល(www.seoul.go.kr) និង អាចបញ្ជាក់នៅគេហទំពរ័ មជ្ឈមណ្ឌលការងារសកលសេអ៊ូល(http://global.seoul.go.kr)។

계속 “វិស្សមកាលរដូវក្តៅ នៅទីក្រុងសេអ៊ូលមានជ្រើសរើសនិស្សិតបរទេសចូលរួមការហាត់នៃការងារសកលចំនួន៣៤នាក់” 읽기

ការស្នើវិធានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃជនចំណាក់ស្រុក,ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃជនចំណាក់ស្រុកទី៤បញ្ចាប់

444

សាសនាយេស៊ូ.សាសនាព្រះពុទ្ធ.សាសនាព្រះពុទ្ធ .សាសនាប្រូតេស្តង់
បានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជនចំណាក់ស្រុក ដោយបានសាងសង់នូវ បញ្ចប់៤ ផ្នែករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សជនចំណាក់ស្រុករដ្ឋាភិបាលលោក មួនជេអិន បានធ្វើសន្និសីទកាសែត នៅមុខប្រាសាទសេអ៊ូលជុងលូគូ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែ៥ លោកបានជំរុញដើម្បីបង្កើនវិធានការការពារសិទិ្ធមនុស្សនៃជនចំណាក់ស្រុក

ការបង្ហាញនៃក្រុមប្រឹក្សាគឺបានជម្រុញឱ្យវិធានការដោយពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលលោក មួនជេអិន ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃជនចំណាក់ស្រុក នៃការប្រកាសប្រធានបទសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃគោលនយោបាយរបស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលលើសពី២០០ម៉ឺនក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមិនបានជាគោលដៅនៃចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងសង្គមនោះទេ. នៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនចំណាកស្រុកដែលមិនអាចធានានៅក្នុងការពិតជាច្រើន,ដូច្នេះវាគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតវិធានការពិសេស

លើសពីនេះទៀតក្រុមប្រឹក្សា បានបង្កើតច្បាប់មិនអោយរើសអើង សិទ្ធិជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងសង្គមរបស់យើង,យ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីធានានៃបរិក្ខារផ្នែកច្បាប់, ដែលជាជំហានដំបូងសមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ដើម្បីទទួលស្គាល់និងកម្ចាត់នូវការកាន់ភ្ជាប់ជាមួយអំពើហិង្សានៃការរើសអើង.អង្គការសហប្រជាជាតិ (UN) បានទាមទារតាមរយៈការអនុម័តនៃច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម បទប្បញ្ញត្តិពាក់កណ្តាលនៃមនុស្សជាតិដោយឡែកច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មជាបទប្បញ្ញត្តិដែលធ្វើអោយបញ្ជាក់នៃការើសអើង។

 

ពណ៌មាននៃការចុះឈ្មោះសេវាកម្មស្វែងរកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ ថារិន

នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិន,បានចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាកម្មការស្វែងរកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនចំណាកស្រុកដែលមានភាពពិបាករបស់កុមារដែលមានតំបន់ផ្សេងៗតម្រូវតាមជីវភាភក្នុងគ្រួសារ។តែថារិនដែលកាន់យកនៅជំនាញកម្មវិធីនៃការចែករំលែកដល់ប្រជាជនចំណាកស្រុកដោយសង្ខេបនៃការអប់រំអតុល្យភាព-ល-និងធ្វើអោយបង្រួមអប្បបរមានៃភាពខុសគ្នានិងផ្តល់ជួយការទូទាត់សង្គមកូរ៉េរបស់ប្រជាជនចំណាកស្រុក។

1.កាលបរិច្ឆេទ

-ឆ្នាំ 2017 ខែ5 ថ្ងៃទី1 ‍~ ឆ្នាំ 2017 ខែ12 ថ្ងៃទី31 (រហូតដល់ពេលអស់ថវិកា)

2.អត្ថនយ័

-មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនបានចាប់ផ្តើមមានបើកកម្មវិធីនៅខាងក្រៅ

-បើសិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនគ្មានកម្មវិធីនៃករណីប្រឡងនិងបើកតាមរយះសំភាសន៍

3.គោលដៅការជ្រើសរើសនិងសួន

-ស្រ្តីរៀបការអន្តោប្រវេសន៍,ជនភៀសខ្លួន,ពលករបរទេស -ល- 10នាក់ឡើងនៃការជួបជុំ

-ករណីនៃការជួបជុំគ្រួសារ5គ្រួសារឡើងដែលចូលរួមជួបជុំ

4.ការវិភាគការចាប់ផ្តើមនិងលក្ខណះវិនិច្ឆយ័ការជ្រើសរើស

-ការសរសេរចុះឈ្មោះ→ការប្រឡង→ការសំភាសន៍និងមើលឯកសារ→ទីកន្លែង,ស្វែងរកគ្រូបង្រៀន→ចាប់ផ្តើម(ការប្រើប្រាស់2~3សប្តាហ៍)

-ពេលវេលាចុះឈ្មោះសេវាកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនតម្រូវអោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលពិបាកក្នុងការមកដល់កន្លែង

-នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនករណីនៃមិនមានកម្មវិធី 5~10ដងនៃកម្មវិធីអប់រំ

-នៅក្នុងពេលសំភាសន៍ក្រោយការចុះឈ្មោះត្រូវការមកមជ្ឈមណ្ឌលដោយផ្ទាល់នៃអ្នកតំណាងការចុះឈ្មោះជានិច្ច
5.របៀបនៃការចូលរួម

-តាមបណ្តាញគេហទំពរ័(www.hanadarin.com) →ការចូលរួម→ការចុះឈ្មោះនៃការស្នើរសុំ

-ពេលសរសេរនៃការស្នើរសុំក្រដាសចុះឈ្មោះតម្រូវអោយយកឯកសារោភ្ជាប់ជាមួយ

(http://hanadarin.com/news/news01.php?bbsCode=notice&vType=view&idx=304)

-ក្រដាសចុះឈ្មោះតំណាងអោយប្រជាជនចំណាកស្រុកជាអ្នកសរសេរដោយផ្ទាល់,ពេលចុះឈ្មោះ តម្រូវអោយយកភ្ជាប់ជាមួយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួម

6.ទំនាក់ទំនង

– Tel : 742-6745~6, 743-6744 / E-mail : darin@hanadarin.com

계속 “ពណ៌មាននៃការចុះឈ្មោះសេវាកម្មស្វែងរកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ ថារិន” 읽기

ការបើកវេទិកាសិល្បៈថ្ងៃទី26~30នៅអ៊ីនឈុនក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តឌីស្ពូរា

크기변환_1_2017 (1)

វេទិកាសិល្បៈនៅអ៊ីនឈុនខែ 5ថ្ងៃទី26~30ក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តឌីស្ពូរា

(5th Diaspora Film Festival) បានបង្ហាញឡើងនៅមាត្រាទី5។

ការបើកសាជីវកម្មនៅអ៊ីនឈុនលាបដោយមិត្តភាពជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិកូរ៉េ ‘ការធ្វើការពេលយប់(Night Working)’,ដែលបិទលំនៅដ្ឋាននៅកូរ៉េជាអ្នកនិយាយរឿងរ៉ាវនៃការជនភៀសខ្លួនជនជាតិប៉ាគីស្ថាន’នោវារមែន(Nowhere Man)’។

ភាពយន្តលើកនេះមានបណ្តាប្រទេស33នៃការធ្វើទំហម 50និងត្រូវចាក់បញ្ចាំង។

អត្ថនយ័កាន់តែច្បាស់អាចតាមបណ្តាញគេហទំព័រ(http://www.diaff.org)

계속 “ការបើកវេទិកាសិល្បៈថ្ងៃទី26~30នៅអ៊ីនឈុនក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តឌីស្ពូរា” 읽기

ថ្នាក់សិល្បះរបស់កុមារ ជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម

នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នាដារិនកំពុងអនុវត្តថ្នាក់សិល្បះសម្រាប់កុមារ។នៅក្នុងថ្នាក់សិល្បះកុមារ មនុស្សប្រុសស្រី្តអាចចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នានិងបានរៀនពីរូបមន្តផងដែរ។គ្រួសារបានមកគឺចំណាយពេលវេលាការរៀនមិនប្រើប្រាស់ភាសាទេគឺប្រើប្រាស់ដោយឧបករណ៍និងកាយវិការដោយជាការទំនាក់ទំនងដែលបានចំណាយជាពេលវេលា។គ្រួសារដែលចង់ចំណាយពេលសំខាន់ជាមួយគ្រួសារនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌និងរង់ចាំការចូលរួមផងដែរ។

 

-អត្តនយ័៖ជយ័ជំនះនៃរូបមន្ត,សិល្បះដែលរីករយជាមួយគ្រួសារ

-ពេលវេលា៖ 2017.06.11 ~ 2017.07.09

-អសយ័ដ្ឋាន៖នៅមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នាដារិន

-តម្លៃចូលរួម៖ 5,000វ៉ុន

-ការចុះឈ្មោះ៖តាម http://hanadarin.com/

-ទំនាក់ទំនង៖02-743-6744

계속 “ថ្នាក់សិល្បះរបស់កុមារ ជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម” 읽기

ការពិព័រណ៍ការប្រកួតសរសេរពីការនិយាយអំពីរឿងរាវប្រទេស ឪពុក,ម្តាយនៃពហុគ្រួសារ

123

ការបើកពិព័រណ៍ដែលអាចចំលងសៀវភៅវរឿងនិទានដែលនិយាយពីប្រវត្តនៃប្រភពដើមនិងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍-ល-។ការបើកពិព័រណ៍ចាប់ផ្តើមដល់ថ្ងៃទី30ខែ6សម្រាប់ប្រជាជនបរទេសដែលមានផ្ទះនៅប្រទេសកូរ៉េក្នុងសេអ៊ូលធ្វើការណែនាំពីវប្បធម៌នៃពិភពដើមដើម្បីអោយជនជាតិកូរ៉េយល់ដឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការនាំគ្នារស់នៅដោយការយល់ចិត្តគ្នាពីអត្ថនយ័និទានរឿង។

កម្មវិធីតាំងពិពរ័និយាយអំពីប្រវត្តនៃពិភពដើមមានដូចជា(របាំប្រជាប្រិយ,រឿងរ៉ាវបែបប្រពៃណី-ល-)និងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៍មាន(អគារ,តាមទំនៀមទម្លាប់-ល-)និងសរសេរ សំណុំបែបបទនៃការនិទានរឿងដែលធ្វើអោយទាញចំណាប់អាម្មរណ៍របស់កុមារដែលមានអាយុ7~9ឆ្នាំ។បរិមាណមាន A4 3សន្លឹក ហើយនិងសាត្រាស្លឹករឹត20សន្លឹកឡើងទៅ។ការត្រូវបានគេណែនាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ឬ រឿងរ៉ាវដែលមិនបានផ្សព្វផ្សាយនិងជាមួយសម្ភារៈសមរម្យ,បើកាន់តែទាក់ទាញចំណាប់អាម្មរណ៌ពីកុមារទាំងឡាយបាននិងអាចទទួលលទ្ធផលបានល្អ។

ជនជាតិបរទេសដែលមានផ្ទះនៅកូរ៉េនរណាក៏អាចចូលរួមបានដែរ,អាចពិពរ័ផលិតផលដោយផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ជាក្រុមក៏បាន។ពេលវេលាការចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃទី 1(ព្រហស្បត្តិ៍)ខែ 6ឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី 30(សុក្រ)ខែ6 ម៉ោង17:00,អាចចុះឈ្មោះនៅក្នុងបណ្តាញសេអ៊ូលគ្រួសារពហុហាន់អ៊ូលថារី(http://www.mcfamily.or.kr)។

계속 “ការពិព័រណ៍ការប្រកួតសរសេរពីការនិយាយអំពីរឿងរាវប្រទេស ឪពុក,ម្តាយនៃពហុគ្រួសារ” 읽기

ការផ្តល់របាយការឧក្រិដ្ឋកម្ម ពីជនខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៏,តេតាមលេខ112បន្ទាប់ស្រលាញ់ជនបរទេស

999

ប្រសិនបើទទួលរងពីជនឧក្រិដ្ឋកម្ម មិនថាអ្នកជាជនចំណាក់ក៏ដោយក៏អាចទទួលការជួយពីប៉ូលីសកូរ៉េបានដែរ។ដោយសារការភយ័ខ្លាចការនិរទេសពីអត្តសញ្ញាណខុសច្បាប់ជនឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មិនត្រូវការលាក់បាំងនៃការពិតនោះឡើយ។គឺដោយចាប់ពីជនឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់និងអាចទទួលការជួយសង្រ្គោះបាន។

បច្ចុប្បន្នលើបណ្តាញការអនុវត្តមាននៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ករណីដែលផ្តល់របាយការដល់ប៉ូលីសថាអ្នកមានអត្តសញ្ញាខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏មិនសំខាន់នោះដែរពីព្រោះក្រោយការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការក៏មិនអាចធ្វើអោយនិរទេសបាននោះទេ។អំពើឃាតកម្ម,អំពើប្លន់,អំពើលួច,ការរងរបួស,អំពើហិង្សា,អំពើអចេតនា,បទល្មើសរំលោភបំពានសរីរាង្គ,អំពើ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ,អំពើការយាយី,អំពើត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំ,អំពើចាប់ជំរឹត,អំពើបោកប្រាស់,អំពើគំរាមកំហែង -ល-និង អំពើ

ទង្វើនៃអំពើហិង្សា-ល-និងធ្វើសកម្មភាពនៅលើការផ្តន្ទាទោស,ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសនៃបតស្មើសផ្លូវភេទ, ករណីពិសេសចាត់ទុកដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺអាចរកបាននៅទីនេះបាន។

ការផ្តល់របាយការណ៍ដោយវិធីណាមួយក៏បានដែរ។គឺអាចតេតាមលេខ112 រឺ មកប្តឹងនៅស្ថានីយ៍ប៉ួលីសដោយផ្ទាល់,អាចធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកស្គាល់,ភាគីទីបីក៏អាចប្តឹងបានដែរ,ហើយក៏អាចធ្វើសកម្មភាបបកស្រាយបានដែរ។

ស្ថានីយ៍ប៉ួលីសនៅដុងតេមួនដើម្បីកាន់បន្ថយជនឧក្រិដ្ឋកម្មបរទេសនៅឆ្នាំមុនចាប់ពី ខែ12 ថ្ងៃ 26 ជនបរទេស112បន្ទប់ស្រលាញ់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។សាលាស្រុកខណ្ឌទី1 ស្ថានីយ៍ប៉ួលីសក្រុង,សណ្ឋាគារ,និងហាងបោកគក់,ផ្ទះសំណាក់ -ល- ជាបន្ទប់ស្រលាញ់ ជនបរទេស 5 កន្លែងដោយរក្សាទុកបុល្គកជាច្រើនដោយគោរពច្បាប់ទៀងទាត់និងពិក្សាផ្តល់យោបល់ទៅជនកាន់អត្តសញ្ញាណខុសច្បាប់ រឺ ជួយសង្រ្គោះស្រ្តីរៀបការអន្តោប្រវេស៍ពីជនឧក្រិដ្ឋកម្ម ។

계속 “ការផ្តល់របាយការឧក្រិដ្ឋកម្ម ពីជនខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៏,តេតាមលេខ112បន្ទាប់ស្រលាញ់ជនបរទេស” 읽기

ការបើកសម្ពោធលោក មួនជេអីនជាប្រធានាធិបតីទី19នៃប្រទេសកូរ៉េ

Moon Jae-in
Moon Jae-in

ថ្ងៃ10,មួនជេអីន(Moon Jae-in)ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េបានសម្ពោធប្រធានាធិបតីមាត្រាទី19ជាផ្លូវការ។ប្រធានាធិបតីលោក មួនជេអីនដោយផ្តាច់ជ្ញាចិត្តនិងដឹកនាំប្រវត្តិសាស្រ្តនៅមុខប្រជាជនមានការភយ័ខ្លាចប៉ុន្តែដោយបន្ទាបចិត្តជាប្រធានាធិបតីមាត្រាទី19ប្រកាសអំពាវនាវនៃការទទួលការខុសត្រូវទាំងអស់ជាសេចក្តីពិត។ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្តងនេះអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបមាន 3ពាន់267មុឺន2ពាន់101នាក់។លោកប្រធានាធិបតី មួន (문 )ទទួលបាន1ពាន់342មុឺន3ពាន់800សន្លឹកឆ្នោត,នៃសរុបចំនួន41.08%ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ។លោកប្រធានាធិបតី មួន (문 )គណះកម្មការគ្រប់គ្រងនៃការបោះឆ្នោតកណ្តាលដោយអាស្រយ័លើសេចក្តីសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង8:09នាទីព្រឹកបានប្រគល់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី ជាផ្លូវការ

계속 “ការបើកសម្ពោធលោក មួនជេអីនជាប្រធានាធិបតីទី19នៃប្រទេសកូរ៉េ” 읽기