ភាពក្រីក្រនៃបរិស្ថានពលកររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក

333

ការបង្ហាញភាពក្រីក្រនៃបរិស្ថានការងាររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក។

នៅថ្ងៃទី 19 ខែ6 កណកម្មការសិទ្ធមនុស្ស បានចេញនូវកម្មន្តសាល អោយស្ទង់មតិពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស នៃស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក បើតាមការមើលតាមអត្ថនយ័នៃការឆ្លើយក្នុងការស្ទង់មតិពីបុគ្គលមានប្រហែលជាង48.6%ភាគរយ ដែលមិនបានសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារ។ នៃពាក់កណ្តាលស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក ទោះបីមិនសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារក៏ដោយគឺចូលធ្វើការតែម្តង។

ការសួរសម្រាប់ការអនុវត្តនៃការអប់រំពីសុវត្តិភាពនៅទីកន្លែងធ្វើការមានចំនួន51.7%ដែលបានទទួល,សំណួរសម្រាប់ការដែលមិនបានទទួលស្គាល់នៃធានារាប់រងពីគ្រោះថ្នាក់មាន61.8%ក្នុងចម្លើយ។

ការបង្ហាញតាមការអាស្រយ័នៅកន្លែងធ្វើការគឺមានភាពខុសគ្នា, គ្មានសិរីភាពនៃទិដ្ឋានការ។នៅក្នុងករណីនៃការមិនសរសេររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុកមាន95.3% ដែលបានឆ្លើយថាមិនបានសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារ,មាត្រដ្ឋាន កន្លែងការងារ បានឆ្លើយថាបានទទួលនូវការទទួលការអប់រំនៃសុវត្តិភាពនៃកន្លែងការងារមានចំនួនក្រោម10នាក់ ដែលជាករណីទាបក្នុង39.1%ភាគរយ។

ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហាពីការយាយី។សម្រាប់ការធ្លាប់មានការយាយីនៃការស្ទង់មតិគឺមាន11.7%នៃចម្លើយ,ក្នុងាការសើុបអង្កេតនៃការស្ទង់មតិពីការធ្លាប់មានការយាយីទាំងអស់។

វិទ្យាស្ថានច្បាប់យែនឌរ័ នៃសាកលវិទ្យាលយ័ស្រ្តី អីវ៉ារដែលសម្តែងនៃការស្ទង់មត្តលើកនេះ តម្រូវអោយមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការសរសេរនូវកិច្ចសន្យាការងារអោយស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក,និងការស្នើរសុំតម្រូវអោយមានសិរីភាពក្នុងការប្តូរនូវកន្លែងធ្វើការ និងអាចជ្រើសរើសយកថៅកែ។

계속 “ភាពក្រីក្រនៃបរិស្ថានពលកររបស់ស្រ្តីពលករចំណាកស្រុក” 읽기

ការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃ បន្លែ,មឹក

가격 급등

អត្រានៅខែ6 តម្លៃ មឹក1kg ស្មើនិង9ពាន់វ៉ុន។តម្លៃនៃអត្រាឆ្នាំមុន5ពាន់ 500វ៉ុនគឺឡើងថ្លៃជាង1.6ដងនៅក្នុងតម្លៃ។

ដោយការខ្វះខាចនៃភាពគ្រោះរាំងស្ងួតក៏ធ្វើអោយ បន្លែក៏ឡើងថ្លៃភងដែរ។តម្លៃនៃខ្ទឹមបារាំងបានឡើងទៅ60%ជាឆ្នាំមុន,ដំឡូងបារាំងនិង ថេថៅនៃតម្លៃនីមួយៗបានឡើងទៅ 59%និង 12%ភាគរយ។ពងមាន់មួយបន្ទះមានតម្លៃ7ពាន់ 900វ៉ុន ដោយឡើងជាងឆ្នាំមុនទៅដល់55%ភាគរយ។

ការគ្រោះរាំងស្ថួត និង កំដៅ, ហោយនិង គ្រុនផ្តាសាយបក្សី, ហើយក៏ដល់AI គឺធ្វើអោយការចំណាយជាបន្ទាន់នៃតម្លៃ ម្ហូបអារហារ។ 계속 “ការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃ បន្លែ,មឹក” 읽기

ការសម្តែងភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី លោក ម៉ូលជេអីន 문재인គឺធ្វើបានល្អបាន83%

sadar

ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េហៅថា(Gallup Korea) បានចេញនូវ83%នៃការវាយតម្លៃការសម្តែងភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីលោក ម៉ូលជេអីន 문재인ចាប់ពីថ្ងៃ13 ខែ 6 កន្លងផុតទៅនេះនៃលទ្ធផលការស្ទង់មតិជាសាធារណះពីមនុស្សពេញវយ័ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទាំថអស់ ដោយជាការប្រើរយះពេលតែបីថ្ងៃប៉ុន្នោះ គឺទទួលបានចំនួន1ពាន់3នាក់

ការធ្វើការឆ្លើយតបថាការធ្វើការមិនបានល្អរបស់លោក ប្រធានាធិបតី លោក ម៉ូលជេអីន 문재인 គឺ 10%,ការបម្រុងទុកនៃយោបល់7%។

លំដាប់នៃការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ការអនុមត័គណបក្សនយោបាយនៃ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបាន50% ការកើនឡើងនៃចំនូន2%ច្រើនជាងចន់ជូ,គណបក្សសិទ្ធកូរ៉េ 10%,គណបក្សនៃប្រជាជននិង គណបក្សនៃចិត្ត 7%,គណបក្សចិត្តស្មោះត្រង់5%។

계속 “ការសម្តែងភារកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតី លោក ម៉ូលជេអីន 문재인គឺធ្វើបានល្អបាន83%” 읽기

វិបត្តិការនិរទេស,វីរះបុរសជាពលករចំណាកស្រុក

119

ការជ្រើសរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េ ត្រូវបានដាក់វិបត្តិអោយអ្នកដែលជាអ្នកបានជួយសង្រោ្គះ(righteous person)នោះ អោយនិរទេសខ្លួននៅ ថ្ងៃទី12 ខែ6 ដោយការបង្ខំនៃការដឹងនូវការពិតពីការស្នាក់ដោយខុសច្បាប់របស់(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38)  នីម៉ាល ដែលស្រុកកំណើតនៅប្រទេសសិរីលង្កា។

តាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពាក្យរបស់ នីម៉ាល គឺបានចូលមកប្រទេសកូរ៉េដោយទិដ្ឋាការ E9 នៃកាលកំណត់រយះពេល3ឆ្នាំ នៅខែ9 ឆ្នាំ2013។ទីតាំងកន្លែងធ្វើការគឺ នៅរោងចក្រស្មិតនិង ធ្វើការនៅចម្កា រហើយគឺថាទិដ្ឋានការបានផុតកំណត់នៅឆ្នាំមុននៅ ខែ9 ហើយក៏បានកន្លងផុត គឺគាត់មិនបានត្រលប់ទៅសិរីង្កាលវិញនោះទេ។

ការជួយសង្រ្គោះរបស់ នីម៉ាល ទៅលោកយាយដោយចូលទៅក្នុងភ្លើងឆេះក្នុងផ្ទះនៅចខែង្រោនបាយនៅ កូរូ ខេត្តក្យូងសាំងបុកតូនៅថ្ងៃទី10ខែ2កន្លងផុតទៅនេះ។នៅក្នុងដំណើរការនេះត្រូវបានអោយនៃការតបស្នង។

ក្រុមមន្រ្តីនៃក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងនៃការសម្ភារអ្នកដែលបានជួយដែលបានដឹងនៃការពិតថាការស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៃសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាននិយាយថាសម្រេចចិត្តចូលជួយដល់ទីបញ្ចាប់ហើយក៏មិនមែនជាការធ្វើគឺជាការសុចរិត។

ការលើកលែងនៃការបង់ប្រាក់ពិនយ័របស់ពលករចំណាកស្រុកដែលស្នាក់នៅខុសច្បាប់ដោយអាចទទួលនូវទិដ្ឋានG1ជាទិដ្ឋានសម្រាប់ព្យាបាលនៃការបានជួយគ្រោះថ្នាក់គឺតម្រូវអោយនៅទទួលការព្យាបាលរហូតដល់ពេលព្យាបាលរួច។ក៏ប៉ុន្តែ នីម៉ាលបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការពិបាកនៃការទទួលនូវទិដ្ឋាន G1 ហើយក៏ត្រូវតែបង់ប្រាក់ពិនយ័ផងដែរ។

បច្ចុប្បន្ន នីម៉ាលបានទទួលនូវការព្យាបាលជំងឺស្នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនៃព្រះពុទ្ធសាសនា សីរីសង្កានៃខេត្ត ថេគួ។ 계속 “វិបត្តិការនិរទេស,វីរះបុរសជាពលករចំណាកស្រុក” 읽기

ការទទួលស្គាល់ដោយការជួយរបស់ នីម៉ាល ជាពលករចំណាកស្រុកដែលបានជួយសង្រ្គោះមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងភ្លើងឆេះ

119

ការបានទទួលស្គាល់ដោយការជួយរបស់(KATABILLA KETIYE GE-DARA NIMAL SIRI·38) នីម៉ាលជាពលករចំណាកស្រុកដែលមានស្រុកកំណើតនៅ សិរីរាំងការ ដែលជាអ្នកសុខុមភាពសុខភាពនៅថ្ងៃទី12 ខែ6។

មនុស្សដែលបានរងរបួសខណះពេលសកម្មភាពរចនាសម្ព័ន្ធទោះបីជាមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយនិងជីវិតនូវទឹកចិត្តសម្រាប់ជួយសង្រ្គោះមនុស្សផ្សេងដោយការប្រឈមមុខអ្នកជួយ។

នីម៉ាលបានធ្វើរចនាសម្ពន័នៃម្តាយដែលចូលទៅក្នុងភ្លើងដែលកំពុងឆាប់ឆេះនៅក្នុងផ្ទះនៅចំណុតចង្រ្កាបាយនៅភូមិ គួនវី ខេត្ត ខ្យូងមុកនៅថ្ងៃទី10ខែ2ដែលកន្លងផុតទៅនៅក្នុងការពិតនៃភ្លើងឆេះគឹធ្វើអោយមនុស្សបានរងរបួស។

ការបានផ្តល់និងការសម្តែការគួរសម បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងច្បាប់និងទូទាត់ជូននូវទឹកប្រាក់ជាមួយនិងសេចក្តីនៃក្រដាសបញ្ចាក់ទៅដល់អ្នកដែលបានជួយ។

ការបានទទួលរង្វាន់ពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃ LGជាលើកដំបូងដែលជាជនបរទេសនៅខែ 3កន្លងផុតទៅនេះពី នីម៉ាល។ 계속 “ការទទួលស្គាល់ដោយការជួយរបស់ នីម៉ាល ជាពលករចំណាកស្រុកដែលបានជួយសង្រ្គោះមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងភ្លើងឆេះ” 읽기

ការចាប់ផ្តើមបើកមជ្ឈមណ្ឌល ការហៅនាវិកជនបរទេស,មជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុមាលភាពនាវិកកូរ៉េ

123

ការចាប់ផ្តើមបើកនូវក្រុមគាំទ្រនៃការគ្រប់គ្រងនាវិកជនបរទេសសម្រាប់ការបណ្ណឹង,ការការពារផលប្រយោជន៍ហើយនិងការកែលម្អនៃសិទ្ធមនុស្សរបស់នាវិកជនបរទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុមាលភាពនាវិកកូរ៉េ។

ការផ្តល់នូវភាសាវៀតណាម,ភាសាចិន,ភាសា­ឥណ្ឌូនេសុីមានលក្ខណះពិសេសក្នុងការតេហៅដែលធ្វើទៅដោយការពិគ្រោះតាមទូរសព្ទ័ដោយផ្តល់នាវិកដល់ជនបរទេសនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមជាសិប្បកម្មនៃការស្នើសុំច្បាប់នាវិកកូរ៉េដោយជាក្រុមនៃញការគាំទ្រ។

សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការបកប្រែ ហើយនិងការប្រឹក្សាយោបល់បណ្ណឹងផ្សេងៗ,សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការចូលនិវត្តន៍ ហើយនិង សំណងការជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍,សេចក្តីលម្អិតដែលពាក់ពន្ធ័ទៅនិងការបើកប្រាក់បៀវត្ស ហើយនិងការគ្មានប្រាក់ខែឈ្នួលគឺនៅក្នុងអត្តនយ័ទាំងអាចពិគ្រោះយោបល់បាន។

ការតភ្ជាប់ដោយ(ARS)សារជាសំឡេងក្រោយម៉ោង18,ការចាប់ផ្តើម‌ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង18នៅក្នុង‌‌ថ្ងៃធម្មតាតាមលេខ(ក្រៅប្រទេស)+8251-911-3151 និង (ក្នុងប្រទេស)1566-3151និងអាចទូរសព្ទ័មកបាន។

ការខ្វះខាតនៃការឱបក្រសោបសម្រាប់ជនបរទេស,ជនជាតិកូរ៉េ ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20170609_0000007725&cID=10201&pID=10200

ការចាប់ផ្តើមនៃមជ្ឈមណ្ឌលនាវិកជនបរទេស,មជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុភាពនាវិកកូរ៉េ

ការចាប់ផ្តើមក្រុមអ្នកធ្វើបណ្ណឹងសម្រាប់ការពារប្រយោជន៍ហើយនិងកែលម្អសិទ្ធមនុស្សរបស់នាវិកទាំងឡាយជាជនបរទេស។

http://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=252596

계속 “ការចាប់ផ្តើមបើកមជ្ឈមណ្ឌល ការហៅនាវិកជនបរទេស,មជ្ឈមណ្ឌលការងារសុខុមាលភាពនាវិកកូរ៉េ” 읽기

ការបោះពុម្ពផ្សាយនៃការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុក

8949942798_f

ការបោះពុម្ពផ្សាយនៃការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុក3ក្បាលនៃផលប្រយោជន៍សាធាណះនៃច្បាប់មូលនិធិហើយនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្រុមមេធាវីនៅថ្ងៃទី8 ខែ6។

ការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុកកំពុងតែរក្សាទុកនៅលទ្ធផលដែលបានសិក្សាពីក្រុមអ្នកមានជំនាញជាច្រើនអំពីបញ្ហាជាចំរុះនៅជុំវិញស្រ្តីចំណាកស្រុក។

ការបង្កប់ជាមួយការសិក្សាសម្រាប់ប្រធានបទដែលមានបញ្ហាបន្លាទាក់ទងទៅនឹងការពារសិទ្ធមនុស្សនៃស្រ្តីចំណាកស្រុកនិងរដ្ឋបាលអន្តោប្រវេសន៍នៅចុងក្រោយបំផុត,បញ្ញាដែលរឹងមាំរបស់មេធាវីមានផលប្រយោជន៍ជាសាធាណះដែលកំពុងមានការយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់ការពារផលប្រយោជន៍របស់ស្រ្តីចំណាកស្រុកគឺមានតែលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រោវរបស់អ្នកប្រាជ្ញ។

계속 “ការបោះពុម្ពផ្សាយនៃការស្រាវជ្រាវច្បាប់ស្រ្តីចំណាកស្រុក” 읽기

ការចេញធ្វើកូដកម្មដំបូងនៅក្នុងប្រទេសស្តីពីកបើកតាក់សុីយកតម្លៃខ្ពស់ពីជនបរទេសពីម្យ៉ូងដ៉ូង ដល់ អាមគួច៉ុង (명동~압구정)តម្លៃ៣មឺុនវ៉ុន

123

ការបាត់បង់នៃលក្ខណៈសម្បត្តិពីអ្នកបើកបរតាក់សុី ដែលជាការវាយប្រហារជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកបើកបរតាក់សុី ដោយយកនៅទម្លាប់ដោយអយុត្តិសម្រាប់ភ្ងៀវជនបរទេសដោយជិះពី ម៉ងដ៉ុង ទៅ ណាំតេមួន,អាបគួច៉ុង -ល- ក្នុងតម្លៃពី១មឺុន៥ពាន់ដល់៣មឺុន៦ពាន់។

នៅថ្ងៃខាងមុខការអនុវត្តរបស់អ្នកបើកបរក្នុងរយះពេល១ឆ្នាំមិនអាចចាប់យកដៃចង្គូតនៃការបើកបរបានទេ។

ករណីនៃការបោះចោលជាលើកដំបូងដែលអនុវត្តស្ថាបន័ដោយធ្វើការកូដកម្មនៃតម្លៃមិនសមហេតុផលនៃតាក់សុីចាប់ពីខែ2ឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះ​។

ការចាប់ផ្តើមនៃការអនុវត្តរួមមានក្នុងតម្លៃមិនសមហេតុផលសម្រាប់ជនបរទេសដោយមើលការធ្វើសកម្មភាពតំណាងការបាត់បង់នៃរូបភាពរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការប្រមូលតម្លៃមិនសមហេតុផលសម្រាប់ជនបរទេសដែលនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល​។

계속 “ការចេញធ្វើកូដកម្មដំបូងនៅក្នុងប្រទេសស្តីពីកបើកតាក់សុីយកតម្លៃខ្ពស់ពីជនបរទេសពីម្យ៉ូងដ៉ូង ដល់ អាមគួច៉ុង (명동~압구정)តម្លៃ៣មឺុនវ៉ុន” 읽기

ក្រសួងយុត្តិធម៏បានបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងលឿនបំផុតពីការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួនពលករចំណាកស្រុកដែលមកធ្វើការខុសច្បាប់យកមកឃុំខ្លួនទុករយះពេលវែង

999

ការបើកធ្វើការសន្និសីទកាសែត ខែ៦ ថ្ងៃទី៤ នៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៅមុខច្រកទ្វារខ្វាងហ្វាម៉ួនពីកន្លែងការពារជនបរទេសនិងសម្រាប់ការពារជនបរទេសអ្នកដែលកំពុងជាប់ការឃុំខ្លួនរយះពេលយូរពលករចំណាកស្រុកនិងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងលឿនបំផុតពីការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួន ។

បើយោងតាមក្រសួងយុត្តិធម៏នៃពលករចំណាកស្រុក នៅថ្ងៃទី២៧ ខែ៦ និង ថ្ងៃទី១ ខែ៦ ការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីផ្នែកអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនដែលបានចាប់ជាលើកពីរក្នុងរយះពេល២ឆ្នាំឡើងទៅគឺមិនសាកសួរអ្នកនោះទេតម្រួវអោយនារិទេសទៅ។ទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធធនាគាដេលកឃុំខ្លួនជនបរទេសដែលរង់ចាំជនលទ្ធផលនិងដាក់ពាក្យនៃការភៀសខ្លួន។នៅក្នុងចំនោមមានមួយនាក់បានរង់ចាំអស់រយះពេលជាង៦ឆ្នាំហើយ អ្នកផ្សេងៗទៀតត្រូវបានរង់ចាំតែ២ ~៤ទៀតប៉ុន្នោះ។

អង្គការពលករចំណាកស្រុកបាននិយាយអោយត្រូវបញ្ឃប់ការប្រើគំនិតអោយកាត់បន្ថយនៃការឃុំខ្លួនយ៉ាងលឿនមុនពេលចូលតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៍។ហើយនិង ដោយនិយាយថា កំណត់អោយមានពេលវេលាក្នុងការឃុំខ្លួន និង តម្រូវអោយបង្កើតកម្មវិធីដោយច្បាស់លាស់នៃការសម្ភាន៍ជនចំណាកស្រុក

계속 “ក្រសួងយុត្តិធម៏បានបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនជនបរទេសយ៉ាងលឿនបំផុតពីការដាក់កម្លាំងសម្ថាត់ចាប់ខ្លួនពលករចំណាកស្រុកដែលមកធ្វើការខុសច្បាប់យកមកឃុំខ្លួនទុករយះពេលវែង” 읽기