Улирлын чанартай ажил эрхлэхээр эхний ээлжийн гадаад ажилчид тус улсад ирлээ

2022 оны эхний хагаст тус улсад улирлын чанартай ажил хийх гадаад ажилчид ээлж дараалан ирж эхэлжээ.

Дөрөвдүгээр сарын 4-ний өдрөөс 100 хүн ирж эхлэлийг тавих бөгөөд энэ оны эхний хагаст 12 мянга 330 улирлын чанартай цагаач ажилчин дараалан орж ирнэ гэж Хууль зүйн яамнаас мэдээллээ.

Хууль зүйн яамнаас холбогдох яамдтай зөвшилцсөний үндсэн дээр энэ оны дөрөвдүгээр сараас арванхоёрдугаар сарын хооронд ажиллах хугацаа нь дуусч байгаа 132 мянга орчим гадаад ажилчин, 950 орчим загас агнуурын аж ахуйн ажиллах хүчинд оршин суух, ажиллах эрхийг сунгах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Жилийн сүүлийн хагасаас эхлэн энэ тогтолцоог улам боловсронгуй болгож, хэдийгээр аж үйлдвэрийн салбар боловч хөдөө аж ахуй, загасны аж ахуйтай нягт холбоотой Мёнтэ загас боловсруулах үйлдвэр, хатаасан илжгэн чих боловсруулах үйлдвэрүүдэд улирлын чанартай ажилчдыг ажиллуулах боломжтой болгохоор тогтолцоог сайжруулах төлөвтэй байна.

<이주민 계절근로자 입국 시작>

2022년 상반기에 배정된 이주민 계절근로자들이 순차적으로 입국하기 시작했다.

법무부는 4월 4일 100명 입국을 시작으로 올 상반기에 배정한 이주민 계절근로자 1만2,330명이 순차적으로 입국한다고 밝혔다.

법무부는 관계부처 협의를 통해 올해 4월부터 12월 사이에 취업활동 기간이 만료되는 이주노동자 약 13만2,000여명과 어선원 950명의 체류 및 취업활동 기간 연장 조치를 시행하는 등 농어촌의 인력 수급난을 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

하반기부터는 제조업이지만 농어업과 밀접한 관련이 있는 명태 가공업, 곶감 가공업 등에서도 계절근로자를 고용할 수 있도록 제도를 개선할 예정이다.

Нийгэмд зай барих журмыг цуцаллаа

Ковид-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нэвтрүүлсэн нийгэмд зай барих журам хэрэгжиж эхэлснээс хойш хоёр жил нэг сарын дараа дуусгавар боллоо.

БНСУ-ын Засгийн газраас дөрөвдүгээр сарын 15-ны өдөр тус журмыг цуцлахаар болж 18-ны өдрийн 00 цагаас эхлэн хувийн уулзалт хийх хүмүүсийн тоог хязгаарлах зэрэг нийгэмд зай барихтай холбоотой бүх хязгаарлалтыг цуцаллаа.

Амны хаалт тодорхой хугацаанд зүүх хэвээр үлдээж гадна орчинд тайлах эсэх тухай хоёр долоо хоногийн дараа шийдэхээр болжээ.

Энэ сарын 25-наас эхлэн кино театр, концертын танхимд идэж, уухыг зөвшөөрөх юм байна.

Харин халдварт өртөмтгий орчин нөхцөл болох сувилахуйн эмнэлэг гэх мэт газруудад урьдчилсан шинжилгээ, эргэлт оруулахгүй байх зэрэг хорио цээрийн арга хэмжээг засгийн газраас үргэлжлүүлэхээр шийджээ.

<사회적 거리두기 종료>

코로나19 확산 문제를 막기 위해 도입한 사회적 거리 두기가 시행 2년 1개월 만에 종료됐다.

한국 정부가 4월 15일 발표한 거리두기 해제 방침에 따라 18일 0시부터 사적 모임 인원 제한 등 사회적 거리두기의 규제조치가 모두 해제됐다.

마스크 착용은 당분간 유지하고 실외에서 마스크를 벗는 문제는 2주 후 결정할 예정이다.

25일부터는 영화관이나 공연장에서 음식을 먹는 것도 허용된다.

정부는 거리 두기를 해제하더라도 요양병원 등 감염 취약시설에 대한 선제 검사와 면회 금지 등 고강도 방역조치를 유지하기로 했다.

Өсвөр насныханыг ариун цэврийн хэрэглэлээр дэмжих насыг 9-24 болгож өөрчиллөө

Тавдугаар сараас эхлэн амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн өсвөр үеийнхний ариун цэврийн хэрэглэл худалдан авахад дэмжлэг үзүүлэх насыг 11-18 наснаас 9-24 болгохоор болжээ.

Дөрөвдүгээр сарын 12-ны өдөр Засгийн газрын хуралдаанаар “Өсвөр үеийнхэний халамжийг дэмжих тухай” хуульд өөрчлөлт оруулах төсөлд эмэгтэйчүүд, өсвөр үеийнхний ариун цэврийн хэрэгслээр дэмжих насыг нэмэгдүүлэх тухай хуулийн төслийг баталлаа гэж Гэр бүл, эмэгтэйчүүдийн яамнаас мэдээллээ.

Үндэсний амьжиргааны доод түвшний хууль-ийн дагуу амьжиргаа, эрүүл мэнд, орон сууц, боловсролын тэтгэмж авдаг болон өрх толгойлсон эцэг, эхийн гэр бүлийг дэмжих тухай хуулийн дагуу тэтгэлэг авах эрх бүхий 19-24 насныхан тавдугаар са рын 1-ээс эхлэн ариун цэврийн хэрэглэл авах хүсэлт гаргах боломжтой.

Тэтгэмжийн насыг нэмэгдүүлснээр амьжиргааны түвшин доогуур өрхийн 130 мянга орчим эмэгтэй өсвөр насныхан нэмэлтээр тэтгэмжид хамрагдах боломжтой болж байна.

Дэмжлэгийн мөнгөн дүн сард 12,000 вон.

<청소년 생리용품 지원 대상 만 9∼24세로 확대>

5월부터 저소득 가정 여성청소년은 생리용품 구매권 지원 대상 나이가 만 11∼18세에서 만 9∼24세로 확대된다.

4월 12일, 여성가족부는 여성청소년 생리용품 지원 연령 확대안을 담은 청소년 복지 지원법 시행령 개정안이 국무회의에서 의결됐다고 밝혔다.

‘국민기초생활법’에 따른 생계·의료·주거·교육 급여 수급자와 법정차상위계층, ‘한부모가족지원법’ 지원 대상자 중 19~24세에 해당하는 사람은 5월 1일부터 생리용품을 신청하면 된다.

지원대상 나이가 확대로 약 13만 명의 저소득 가정 여성 청소년이 추가로 혜택을 받을 수 있게 됐다.

지원금액은 월 1만2,000원이다.

Насыг ‘төрсөн оноор’ тооцдог болно

Дөрөвдүгээр сарын 11-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос хууль эрх зүй, нийгмийн нас тооцох аргачлалыг хий насаар бус төрсөн оноор тооцож байхаар арга хэмжээ авахаа зарлав.

Одоогийн байдлаар хий насыг оруулж тооцдог “Солонгос нас” болон төрсөн он сар өдрөөр тооцдог аргыг хамтад нь хэрэглэж байгаа тул насны тооцоололтой холбоотой маргаан үргэлжилсээр байна.

Иймд хамгийн түрүүнд Иргэний хууль, Захиргааны хуульд “нас” тооцох аргачлал, тэмдэглэгээний журмыг боловсруулж иргэний болон захиргааны салбарт “нас” хэрэглэх зарчмыг тогтооно гэж үзэж байна.

Энэ ондоо багтаан Захиргааны хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг бэлтгэж, Үндэсний Ассемблэйд өргөн барихаар зорьж байгаа, холбогдох агуулгыг ирэх жил гэхэд Үндэсний ассемблэйд өргөн барих зорилт тавин ажиллаж байгаа талаар Ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хорооноос мэдэгджээ.

<‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산법 통일 추진>

4월 11일, 대통령직인수위원회가 법적·사회적 나이 계산법을 ‘만 나이’ 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

현재 한국에서 연도를 기준으로 세는 ‘한국 나이’와 생일 기준인 ‘만 나이’ 등이 함께 사용되며 나이 계산에 대한 혼선·분쟁이 지속돼왔다는 게 인수위의 설명이다.

인수위는 우선 민법 및 행정기본법에 ‘만 나이’ 계산법 및 표기 규정을 마련해 법령상 민사·행정 분야의 ‘만 나이’ 사용 원칙을 확립한 다음 현재 ‘연 나이’ 계산법을 채택하고 있는 개별법의 정비도 추진할 예정이다.

관련 내용이 내년까지 국회를 통과할 수 있도록 올해 안에 행정기본법 개정안을 마련해 국회에 제출하는 것을 목표로 하고 있다고 인수위 측은 전했다.

Солонгосын тагнуулын алба 3 жилийн хугацаанд гадаад дахь voicephishing хийдэг 36 байгууллагыг илрүүлжээ

Солонгосын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлснээр, дөрөвдүгээр сарын 16-нд Үндэсний тагнуулын алба сүүлийн гурван жилийн хугацаанд хилийн чанад дахь voicephishing хийдэг 36 бүлгэмийг илрүүлснээ зарлажээ.

2019 оны нэгдүгээр сараас өнгөрсөн оны гуравдугаар сар хүртэл барьсан гадаад дахь үндсэн бүлгэмийн гишүүдийн тоо 183, үүний 15 нь ерөнхий менежер байв.

Тус байгууллагаас мэдээлснээр 36 бүлгэмийн 10 орчмыг нь Хятад, Филиппин, Вьетнамын мөрдөн байцаах байгууллагатай хамтран илрүүлсэн байна.

Тагнуулгын газраас дотоодын агентлагууд болон хилийн чанад дахь мэдээллийн хамтын ажиллагааны системтэй хамтран гадаадад voicephishing хийдэг бүлгэмүүдийг илрүүлэхийн тулд чадах бүхнээ хийх болно гэдгээ мэдэгдэв.

<국가정보원, 3년간 해외 보이스 피싱 조직 36개 적발>

한국 언론에 따르면, 4월 16일 국가정보원이 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직을 지난 3년 동안 36개 적발했다고 밝혔다.

2019년 1월부터 지난 3월까지 붙잡힌 해외거점 조직의 조직원은 총책 15명을 포함해 183명이다.

36개 조직 가운데 10여 개는 중국, 필리핀, 베트남 수사당국과 협력해 적발했다는 게 국정원의 설명이다.

국정원은 앞으로도 국내 유관기관, 해외 정보 협력체제와 공조해 보이스피싱 해외 거점 조직을 발본색원하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.

Хуасон дахь гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны орчин нөхцлийг сайжруулна

Хууль зүйн яамнаас Кёнги аймгийн Хуасон хотод байрлах гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны орчин нөхцлийг дээшлүүлж, тус байранд буй гадаад иргэдийн эрхийг сайжруулах төлөвлөгөө гаргалаа.

Дөрөвдүгээр сарын 7-ны өдөр Хууль зүйн яамнаас Хуасон дахь гадаадын иргэдийг хамгаалах байрны эмэгтэйчүүдийг хамгаалах төвийг нээлттэй хамгаалалтын байгууламж болгон, хоёр долоо хоногийн турш туршилтын ажиллагааг эхлүүлсэн гэж мэдэгдэв.

Хамгаалах байранд интернэттэй компьютерийн өрөө, гар утас ашиглах орчинг бий болгож, гадаад орчинтой харилцах, мэдээлэл авах эрхийг хангаж өгөхөөр болжээ.

Хуасон дахь гадаадын иргэдийн хамгаалах байрнаас эхэлсэн энэхүү шинэчлэл ирэх жилээс Чонжү хотын гадаадын иргэдийн хамгаалах байрны зарим байгууламжийг шинэчилж, хүний ​​эрхийн хамгаалах ажлыг сайжруулахын зэрэгцээ тогтоосон дэг журамтай, нээлттэй хамгаалах орчныг бий болгохоор тус улсын Хууль зүйн яамнаас төлөвлөж байна.

<화성 외국인보호소 시설 개선>

법부부가 경기도 화성에 위치한 외국인보호소의 시설을 개선하고 보호 외국인 처우를 강화하는 운영방안을 마련했다.

4월 7일, 법무부는 화성 외국인보호소 여성보호동을 개방형 보호시설로 개선하고 2주 동안 시범운영에 들어갔다고 밝혔다.

인터넷 컴퓨터실과 휴대전화 사용공간을 별도로 마련해 보호 외국인의 외부 소통 및 정보 접근권을 보장한다.

법무부는 화성 외국인보호소를 시작으로 내년에는 청주 외국인보호소 일부 시설을 개축하고 인권보호를 강화하면서도 질서가 확립된 개방형 보호시설을 신설할 예정이다.

2021 онд компаниуд хамгийн өндөр ашиг олов

Өнгөрсөн жил KOSPI болон KOSDAQ-д бүртгэлтэй компаниудын үйл ажиллагааны ашиг болон цэвэр ашиг дээд амжилт тогтоосон байна. Дөрөвдүгээр сарын 5-ны өдөр Солонгосын бирж болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлснээр, 12-р сарын тооцоогоор KOSPI-д бүртгэлтэй 595 компани 156.56 их наяд воны цэвэр ашиг, 183.96 их наяд воны үйл ажиллагааны ашиг олж тус бүр дээд амжилт тогтоожээ.
2021 онд үйл ажиллагааны ашиг нь 2012 онтой харьцуулахад 1.92 дахин, цэвэр ашиг 2.4 дахин өссөн байна.
KOSDAQ хуулийн этгээдийн 1,048 корпорацийн үйл ажиллагааны ашиг 16,64 их наяд вон, цэвэр ашиг нь 13,397,9 тэрбум вон болсон нь түүхэн дэх хамгийн том үзүүлэлт юм.

<2021년 상장사들 역대 최대 이익>

지난해 코스피와 코스닥시장 상장기업의 영업이익과 순이익이 역대 최대를 기록했다.

4월 5일, 한국거래소와 언론에 따르면 12월 결산 코스피 상장기업 595개 사의 작년 연결기준 순이익은 156조5,693억원, 영업이익은 183조9,668억원으로 모두 역대 최대를 기록했다.

2012년과 비교하면 2021년의 영업이익은 1.92배, 순이익은 2.4배 수준이다.

코스닥 법인 1,048개사의 영업이익은 16조6,464억원, 순이익은 13조3,979억원으로 역대 최대 규모이다.

Ковид-19-ийн дараагаас өсвөр үеийнхний ухаалаг утасны хэрэглээ нэмэгджээ

Солонгос залуусын дийлэнх нь өдөрт 3-аас дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг нь тогтоогджээ.

Үндэсний Залуучуудын Бодлогын Хүрээлэн(NYPI)-гээс гуравдугаар сарын 22-нд нийтэлсэн “Залуучуудын хэвлэл мэдээллийн ашиглалтын төлөв байдал, бодлогын хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний зорилтот байдлын судалгаа”-наас харахад дунд сургуулийн нэгдүгээр ангиас ахлах сургуулийн гуравдугаар ангийн 2810 сурагчдын дунд 66% нь хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ашиглах цаг нэмэгдсэн гэж хариулжээ.

 Арав орчим насны өсвөр насныхны 98% нь ухаалаг утас эзэмшдэг бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 61.5% нь өдөрт дунджаар 3 ба түүнээс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг гэж хариулжээ.

Өдөрт 4-өөс дээш цаг ухаалаг утас хэрэглэдэг судалгаанд оролцогчдын хувийг хүйсээр нь ангилж үзвэл эмэгтэй оюутнууд 51.2%, эрэгтэй оюутнууд 31.7%-ийг эзэлж байгаа нь эмэгтэй оюутнууд эрэгтэй оюутнуудаас илүү ухаалаг утас ашигладаг болохыг харуулж байна.

Өсвөр насныхны дунд хамгийн алдартай платформоор YouTube хэмээн санал асуулгад оролцогчдын 97.7% нь ашиглаж байгаагаар судалгаанд хариулжээ.

<코로나19로 청소년 스마트폰 이용량 증가>

한국 청소년의 과반이 하루에 스마트폰을 3시간 이상 사용하는 것으로 나타났다.

3월 22일 한국청소년정책연구원(National Youth Policy Institute, NYPI)이 발표한 ‘청소년 미디어 이용 실태 및 대상별 정책대응방안 연구’ 보고서에 따르면 전국 중학교 1학년부터 고등학교 3학년 학생 2810명 중 66%는 코로나19로 미디어 이용 시간이 증가했다고 답했다.

10대 청소년 98%가 스마트폰을 보유하고 있으며, 하루 평균 3시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자는 61.5%에 달했다.

하루 4시간 이상 스마트폰을 이용한다는 응답자 비율을 성별로 나눠보면 여학생이 51.2%, 남학생은 31.7%로 남학생보다 여학생이 스마트폰을 장시간 이용했다.

청소년에게 가장 인기 있는 플랫폼은 유튜브로, 응답자의 97.7%가 이용하는 것으로 조사됐다.

24 цагийн дэлгүүрт түргэвчилсэн шинжилгээний тестийн үнийг шалгах 6000 воноос 5000 вон болгон бууруулжээ

Дөрөвдүгээр сарын 7-ноос эхлэн 24 цагийн дэлгүүрүүд COVID-19-ийн өөрийгөө оношлох тестийн үнийг 6000 вон байсныг 5000 вон болгон бууруулжээ.

GS25-д гурван төрлийн хоёр ширхэг бүтээгдэхүүний үнэ 12 мянган вон байсныг 10 мянган вон, гурван төрлийн нэг ширхэг бүтээгдэхүүний үнэ 6000 воноос 5000 вон болж хямдарлаа.

CU түргэвчилсэн шинжилгээний зургаан төрлийн тестийн үнийг 6000 воноос 5000 вон болгон, 7-Eleven мөн гурван төрлийн тестийг 5000 вон болгон бууруулсан байна.

<편의점, 자가검사키트 가격 6천원→5천원>

편의점들이 4월 7일부터 코로나19 자가검사키트 가격을 6,000원에서 5,000원으로 인하했다.

GS25는 2개들이 상품 3종 가격을 12,000원에서 10,000만원으로, 1개들이 상품 3종은 6,000원에서 5,000원으로 내렸다.

CU는 자가검사키트 6종의 가격을 6,000원에서 5,000원으로 내렸고, 세븐일레븐도 자가검사키트 3종의 가격을 5,000원으로 인하했다.