សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់បានកត់ត្រា 5.4% ក្នុងខែឧសភា

អតិផរណាតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់បានកើនឡើងដល់ 5% នៅក្នុងខែឧសភា។
យោងតាមការប្រកាសរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា សន្ទស្សន៍តម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ក្នុងខែឧសភាបានកើនឡើង 5.4% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដែលកត់ត្រានូវអត្រាកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រហែល 14 ឆ្នាំ។
អត្រាអតិផរណានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ 3% រហូតដល់ខែកុម្ភៈនៃឆ្នាំនេះ បន្ទាប់មកបានកត់ត្រា 4% ក្នុងខែមីនា និងខែមេសា 4.8% បន្ទាប់មកដោយការ កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតពាក់កណ្តាល 5% នៅក្នុងខែឧសភា។
ប្រសិនបើអតិផរណានៅតែបន្ត បន្ទុកលើក្រុមអ្នកចំណូលទាបនឹងកើនឡើងដោយជៀសមិនរួច ហើយនៅពេលដែលគ្រួសារកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់អាចនឹងថយចុះ ហើយកំណើនអាចនឹងចុះខ្សោយ ដែលបង្កើតជាវដ្តដ៏ហនិភ័យមួយ។

<5월 소비자물가 5.4% 기록>

5월 소비자물가 상승률이 5%대로 상승했다.

6월 3일 통계청 발표에 따르면 5월 소비자물가는 전년 대비 5.4% 상승하며 약 14년 만에 최대 상승률을 기록했다.

물가 상승률은 올해 2월까지 3%대 후반 수준을 기록하다 3월과 4월(4.8%)에 4%대를 기록한 데 이어 5월에는 5% 중반으로 급격히 상승했다.

물가가 고공행진을 이어가면 저소득층의 부담이 늘어날 수밖에 없고, 가계가 소비를 줄이면서 소비가 줄고 성장이 약화되는 등 악순환이 발생할 수도 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: