ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានឈ្នះលើបក្យអំណាចប្រជាជន​(PPP)

គណបក្ស​អំណាច​ប្រជាជន (People Power Party, PPP) បាន​ឈ្នះ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់​ជាតិ​ដំណាល​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មិថុនា។
បក្យមួយនេះបាន​ដណ្តើម​បាន​ជ័យ​ជម្នះ​ក្នុង​ក្រុង​និង​ខេត្ត​ ចំនួន​12​ ក្នុង​ចំណោម​ក្រុង​ទាំង​17 ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស។
ដោយឡែក គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​កូរ៉េ (Democratic Party of Korea, DPK) គ្រប់គ្រង​តែ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​សួន​បន្លែ​បី​នៅ Honam និង​ប្រាំ​នៅ Jeju និង Gyeonggi ។ គណបក្សអំណាចប្រជាជនបានដណ្តើមយកទីក្រុង Busan, Ulsan និង Gyeongnam មកវិញក្នុងរយៈពេល 4 ឆ្នាំ ហើយបានឈ្នះស្ទើរទាំងស្រុង លើកលែងតែមួយនៅ Gyeonggi-do ក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន និងតំបន់ Chungcheong ។
ចំនែកឯ គណបក្សយុត្តិធម៌ (Justice Party, JP) មានអ្នកឈរឈ្មោះចំនួណ 191នាក់ រួមទាំងប្រធានក្រុមប្រចាំតំបន់ចំនួន 7 បានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនោះទេ។

<지방선거 국민의힘 압승>

6·1 전국 동시지방선거에서 국민의힘(People Power Party, PPP)이 압승을 거뒀다.

국민의힘은 전국 17개 시·도 가운데 12곳에서 승리를 거뒀다.

더불어민주당(Democratic Party of Korea, DPK)은 텃밭인 호남 3곳과 제주, 경기 등 5곳을 수성하는 데 그쳤다.

국민의힘은 4년 만에 부산, 울산, 경남을 재탈환했고, 경기도 한 곳을 제외하고는 수도권과 충청권 지역에서 모두 승리했다.

정의당(Justice Party, JP)은 광역단체장 선거 7명 등 191명이 지방선거에 출마했지만 누구도 당선권에 오르지 못했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: