<សេវាស៊ើបការណ៍ជាតិរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេង (Voice Fishing)នៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ

យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកូរ៉េ កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមេសា សេវាស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញអង្គការលួចបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេសចំនួន 36 ក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំកន្លងមកនេះ។

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ 2019 ដល់ខែមីនាឆ្នាំមុន ចំនួនសមាជិកនៃអង្គការមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមានចំនួន 183 នាក់ រួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅ 15 នាក់។

យោងតាម ​​NIS អង្គការប្រហែល 10 ក្នុងចំណោម 36 ត្រូវបានរកឃើញដោយសហការជាមួយអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសចិន ហ្វីលីពីន និងវៀតណាម។

NIS បានប្រកាសថា ខ្លួននឹងបន្តប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបន្លំសំឡេងនៅក្រៅប្រទេស ដោយសហការជាមួយភ្នាក់ងារក្នុងស្រុក និងប្រព័ន្ធសហប្រតិបត្តិការព័ត៌មាននៅបរទេស។

<국가정보원, 3년간 해외 보이스 피싱 조직 36개 적발>

한국 언론에 따르면, 4월 16일 국가정보원이 해외에 거점을 둔 보이스피싱 조직을 지난 3년 동안 36개 적발했다고 밝혔다.

2019년 1월부터 지난 3월까지 붙잡힌 해외거점 조직의 조직원은 총책 15명을 포함해 183명이다.

36개 조직 가운데 10여 개는 중국, 필리핀, 베트남 수사당국과 협력해 적발했다는 게 국정원의 설명이다.

국정원은 앞으로도 국내 유관기관, 해외 정보 협력체제와 공조해 보이스피싱 해외 거점 조직을 발본색원하는 데 총력을 다하겠다고 밝혔다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: