ការលើកកម្ពស់ការបង្រួបបង្រួមនៃវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមជាមួយ ‘10,000 អាយុ’

នៅថ្ងៃទី 11 ខែមេសា គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរប្រធានាធិបតីបានប្រកាសថា ខ្លួននឹងជំរុញឱ្យមានផែនការបង្រួបបង្រួមវិធីសាស្រ្តគណនាអាយុស្របច្បាប់ និងសង្គមដោយផ្អែកលើ ‘10,000 អាយុ’ ។

យោងតាមគណៈកម្មាធិការអន្តរកាល ការភាន់ច្រឡំ និងជម្លោះលើការគណនាអាយុបានបន្តជា ‘អាយុកូរ៉េ’ ដែលរាប់តាមឆ្នាំ និង ‘អាយុ 10,000’ ដែលជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ត្រូវបានប្រើរួមគ្នាក្នុងប្រទេសកូរ៉េ។

ជាដំបូង គណៈកម្មាធិការផ្លាស់ប្តូរនឹងបង្កើតគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ ‘អាយុនៃអាយុ’ នៅក្នុងវិស័យស៊ីវិល និងរដ្ឋបាល ដោយរៀបចំវិធីសាស្រ្តគណនា ‘អាយុនៃអាយុ’ និងច្បាប់កំណត់ចំណាំនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់រដ្ឋបាលជាមូលដ្ឋានដែលត្រូវបានរំពឹងទុក។

គណៈកម្មាធិការអន្តរកាលបាននិយាយថា ខ្លួនមានគោលបំណងរៀបចំ និងដាក់ជូនរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានក្នុងឆ្នាំនេះ ដើម្បីឲ្យខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធអាចអនុម័តរដ្ឋសភានៅឆ្នាំក្រោយ។

<‘만 나이’로 법적·사회적 나이 계산법 통일 추진>
4월 11일, 대통령직인수위원회가 법적·사회적 나이 계산법을 ‘만 나이’ 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

현재 한국에서 연도를 기준으로 세는 ‘한국 나이’와 생일 기준인 ‘만 나이’ 등이 함께 사용되며 나이 계산에 대한 혼선·분쟁이 지속돼왔다는 게 인수위의 설명이다.

인수위는 우선 민법 및 행정기본법에 ‘만 나이’ 계산법 및 표기 규정을 마련해 법령상 민사·행정 분야의 ‘만 나이’ 사용 원칙을 확립한 다음 현재 ‘연 나이’ 계산법을 채택하고 있는 개별법의 정비도 추진할 예정이다.

관련 내용이 내년까지 국회를 통과할 수 있도록 올해 안에 행정기본법 개정안을 마련해 국회에 제출하는 것을 목표로 하고 있다고 인수위 측은 전했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: