ការចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៃការចូលសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវកាល

នៅឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ 2022 ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវដែលត្រូវបានចាត់តាំងក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្តើមចូលប្រទេសជាបន្តបន្ទាប់។

ក្រសួងយុត្តិធ៌មបានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃ ទី4 ខែមេសា មានពលករមកដល់ចំនួន 100នាក់ ពលករចំណាកស្រុកតាមរដូវចំនួន 12,330នាក់ ដែលត្រូវបានកំណត់ក្នុងឆមាសទ1 នៃឆ្នាំនេះ នឹងចូលប្រទេសតាមលំដាប់លំដោយ។

ក្រសួងយុត្តិធ៌ម តាមរយៈការពិគ្រោះជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធ បានអនុវត្តវិធានការពន្យាររយៈពេលស្នាក់នៅ និងស្វែងរកការងារសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកប្រមាណ 132,000នាក់ និងអ្នកនេសាទ 950នាក់ ដែលរយៈពេលតាមប្រមាញ់ចំពោះពលករដែលផុតកំណត់នៅចន្លោះខែមេសា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំនេះ។

ចាប់ពីឆមាសទី2 នៃឆ្នាំនេះ ប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបានកែលម្អដើម្បីឱ្យពលករតាមរដូវអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកែច្នៃ pollock និងឧស្សាហកម្មកែច្នៃ persimmon ស្ងួត ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយកសិកម្ម និងនេសាទ ទោះបីជាពួកគេជាឧស្សាហកម្មផលិតក៏ដោយ។

<이주민 계절근로자 입국 시작>
2022년 상반기에 배정된 이주민 계절근로자들이 순차적으로 입국하기 시작했다.

법무부는 4월 4일 100명 입국을 시작으로 올 상반기에 배정한 이주민 계절근로자 1만2,330명이 순차적으로 입국한다고 밝혔다.

법무부는 관계부처 협의를 통해 올해 4월부터 12월 사이에 취업활동 기간이 만료되는 이주노동자 약 13만2,000여명과 어선원 950명의 체류 및 취업활동 기간 연장 조치를 시행하는 등 농어촌의 인력 수급난을 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다.

하반기부터는 제조업이지만 농어업과 밀접한 관련이 있는 명태 가공업, 곶감 가공업 등에서도 계절근로자를 고용할 수 있도록 제도를 개선할 예정이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: