ការកាត់បន្ថយមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូវីត

មួយរយះចុងក្រោយ ក្រសួងសុខាភិបាល បានកំពុងពង្រីកដើម្បីអោយអ្នកជម្ងឺ​កូវីត អាចធ្វើការព្យាបាលតាមផ្ទះ ដូច្នេះវាជាដំណាក់សម្រាប់កាត់បន្ថយ ចំនួនគ្រែជាមធ្យមនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាល និងមន្ទីរពេទ្យជំងឺឆ្លងផងដែរ។
កាលពីថ្ងៃទី 8 ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថា ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជម្ងឺកូវីត ដោយ មានអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះប្រមាណត្រឹមតែ 18.4% ប៉ុណ្ណោះ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 ខែមេសា វាត្រូវបានគេសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយចំនួនគ្រែ 7,000 ឬ 30% នៃចំនួនសរុប នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់តែជំងឺឆ្លង ដែលអត្រាប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 35%។

វាមានគម្រោងរក្សាទំហំគ្រែថែទាំបច្ចុប្បន្ន និងគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺពាក់កណ្ដាលសំខាន់ដែលមានអត្រាប្រើប្រាស់លើសពី 50% និងរក្សាគ្រែចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាអ្នករស់នៅដែលងាយរងគ្រោះ។

<생활치료센터 단계적 감축>

코로나19 확진자의 재택치료가 확대되면서 생활치료센터와 감염병 전담병원의 중등증 병상이 단계적으로 축소된다.

4월 8일, 한국 정부는 가동률이 18.4%에 불과한 생활치료센터를 단계적으로 축소하기로 했다고 밝혔다.

가동률이 35% 수준으로 떨어진 감염병 전담병원의 중등증 병상도 4월 18일부터 전체 30% 수준인 7천여 병상을 축소하기로 했다.

가동률이 50%가 넘는 중환자 병상과 준중환자 전담 병상은 현재 규모를 계속 유지하고 주거취약자 등 사회적 고위험군을 위한 필수 병상은 유지할 방침이다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: