ប្រពន្ធ័ការពារសុវត្តិភាព(Quarantine Pass) សម្រាប់អ្នកកើត ២០០៣~២០០៩ ត្រូវបានអនុវត្តលើយុវជន

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានប្រកាសថាក្រុមអាយុវជនដែល មានថ្ងៃកំណើត ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៣ ដល់ថ្ងៃទី ៣១​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩ មានសិទ្ធិសម្រាប់ការ ការប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ការពារសុវត្តិភាព ដែលនឹងត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២២ ខាងមុខតទៅ។

គិតត្រឹមឆ្នាំ ២០២១ គឺចាប់ពីបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី ៦ នៃដល់សិស្សវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី ១២ អាចប្រើប្រាស់ប្រពន្ធ័ការពារសុវត្តិភាពខាងលើនេះបាន ចាប់ពីឆ្នាំ​២០២២ ហើយដោយ បច្ចុប្បន្ននេះ ការចាក់វ៉ាក់សាំងកំពុងដំណើរការសម្រាប់ ក្រុមអាយុទាំងនេះ ហើយការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់ការវ៉ាក់សាំងបង្ការ បានកំពុងត្រូវបានធ្វើជារៀងរាលថ្ងៃ រហូតដល់ម៉ោង៦ ល្ងាចនៅថ្ងៃទី ៣១ខាងមុខផងដែរ។

<청소년 방역패스 적용 연령 2003∼2009년생>

12월 4일, 한국 정부는 2022년 2월부터 적용하는 청소년 방역패스 대상 연령대가 2003년 1월 1일생부터 2009년 12월 31일생까지라고 밝혔다.

2021년 기준 초등학교 6학년부터 고등학교 3학년까지로, 방역패스가 시행되는 2022년을 기준으로 하면 중학교 1학년부터 해당된다.

현재 이들 연령층에 대해 백신 접종이 진행되고 있으며, 오는 31일 오후 6시까지 추가로 사전예약을 받고 있다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: