ការពន្យាពេលសងប្រាក់កម្ចី ៦ខែ​បន្ថែមទៀតសម្រាប់កម្ចីឯកជន

ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃ កូវីដ ១៩ មានប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកម្ចី តាមស្ថាបន័មួយចំនួន ដែលបានជួបប្រឈមនិងការលំបាក ដោយសារប្រាក់ចំណូលត្រូវបានកាត់បន្ថយ ដូច្នេះអាចដាក់ស្នើសុំពន្យាពេលការសងប្រាក់សម្រាប់គ្រួសាររហូតដល់ ខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយបាន។

សេចក្ដីប្រកាសខាងលើនេះគឺជាការពន្យាពេលលើកទី៣ តែចំពោះកូនបំណុលដែលបានទទួលការពន្យាពេលការសងប្រាក់កាលពីលើកមុនរួចហើយ ក៏អាចស្នើសុំម្តងទៀតរហូតដល់មួយឆ្នាំពេញ។

សម្រាប់កូនបំណុលម្នាក់ៗដែលមានការលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានណែនាំប្រព័ន្ធ ‘ហាត់ប្រាណដោយមិនគិតថ្លៃ’ កាលពីឆ្នាំមុន ហើយបានប្រកាសថាវានឹងបន្តដំណើរការរហូតដល់នៅថ្ងៃទី ៧ ខែធ្នូ។

កូនបំណុលដែលបានកម្ចីប្រាក់សម្រាប់ ទិញផ្ទះ ហើយបានយឺតយ៉ាវចំពោះការសងប្រាក់ តិចជាង ៣ខែ ឬ ពិបាកដោយសារចំណូលប្រចាំខែធ្លាក់ចុះអាចមានសិទ្ធិ ដើម្បីទទួលជំនួយបន្ថែម។

<개인 채무자 상환유예 6개월 더 연장>

코로나19 확산으로 소득이 줄어 어려움을 겪는 개인 채무자들은 내년 6월까지 가계대출 상환 유예를 신청할 수 있다.

이번이 세 번째 기간 연장으로, 이미 상환 유예를 받은 채무자도 최대 1년까지 재신청이 가능하다.

코로나19로 생계에 어려움을 겪는 개인 채무자들을 위해 한국 정부는 지난해 ‘프리 워크아웃’ 제도를 도입했고, 12월 7일 이를 재연장한다고 밝혔다.

지난해 코로나19 사태 이후 소득 감소로 가계대출이 3개월 미만 연체됐거나 연체 우려가 있는 개인 채무자가 지원 대상이며, 지난해 2월 이후 소득이 감소했다는 사실을 증명하면 지원을 받을 수 있다.


답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중

%d 블로거가 이것을 좋아합니다: