ការពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី ២២ សម្រាប់ការរក្សាគម្លាតសង្គមកម្រិតទី ៤ នៅតំបន់ទីក្រុង និងកម្រិតទី ៣ នៅតំបន់មិនមែនទីប្រជុំជន

ការពន្យារពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី ២២ សម្រាប់កម្រិតទី ៤ នៅតំបន់ទីក្រុង​ និងកម្រិតទី  ៣ នៅតំបន់មិនមែនទីប្រជុំជន ប៉ុន្តែនៅ តំបន់ទីមួយចំនួនដែលឋិតនៅកម្រិតទី ៣ ដែលមានការបន្តឆ្លងកើនឡើងអាចអាចនឹងត្រូវបានឡើងដល់កម្រិតទី  ៤ អាស្រ័យលើការអង្គេតជាក់ស្ដែងរបស់រដ្ឋបាលក្នុងតំបន់។

តាមពិតទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ២២ នៅទីក្រុងប៊ូសាន ការរក្សាគម្លាតសង្គម អាចត្រូវបានឡើងដល់កម្រិតទី  ៤ ហើយដោយសារចំនួនករណី រីករាលដាលដែលបានបញ្ជាក់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋានដែលបានស្ថិតក្នុងកំពុងពិចារណាផងដែរ។

ចំពោះកម្រិតទី ៤ នៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនអ្នកអាចជួបជុំគ្នាត្រឹម ៤ នាក់ ជាមួយមិត្តភក្តិនិង អ្នកស្គាល់គ្នានៅពេលថ្ងៃ ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែ ២​នាក់ ​ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីម៉ោង ៦ ល្ងាចតទៅ។ ហើយកម្រិតទី ៣ ហាមឃាត់ការជួបជុំឯកជន ដែលមានមនុស្សមិនឪ្យលើសពី ៥ នាក់ត្រូវបានកំណត់ត្រឹម ៤ នាក់វិញ ប៉ុន្តែច្បាប់មួយចំនួនត្រូវបានកែសម្រួល ដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឱ្យកិច្ចប្រជុំ និងពិធីបង្កក់កូនអាចត្រូវបានលើកលែងផងដែរ។

<수도권 4단계·비수도권 3단계 22일까지 연장>

8월 9일, 한국 정부가 현행 ‘사회적 거리두기’를 2주간 재연장한다고 발표했다. 

이에 따라 8월 22일까지 수도권은 4단계, 비수도권은 3단계 방역 조치가 이어지지만 지방자치단체별로 확산 정도에 따라 4단계로 격상될 수도 있다. 

실제로 부산은 10일부터 22일까지 사회적 거리두기를 4단계로 올렸고 확진자 확산세에 따라 거리두기 4단계 격상을 검토하는 지자체도 늘고 있다. 

4단계인 수도권에선 낮 시간대 친구, 지인들과 4명까지 만날 수 있지만 오후 6시 이후에는 2명까지만 가능하다. 

3단계에선 5인이상 사적모임 금지에 따라 4명까지로 제한되지만 상견례, 돌잔치 등은 예외적으로 진행할 수 있도록 일부 수칙이 변경됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중