ការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអាហារចំនួន ១០ម៉ឺនវ៉ុន របស់សាលាក្រុងសេអ៊ូលសម្រាប់សិស្សបឋមនិងមធ្យមសិក្សាចំនួន 56ម៉ឺននាក់

ចាប់ពីខែឧសភាការិយាល័យអប់រំក្រុងសេអ៊ូលបានសម្រេចផ្តល់ប័ណ្ណប្រាក់អាហារដែលមានតម្លៃ ១០ម៉ឺនវ៉ុន សម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សានិងវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងសិស្សម្នាក់ៗ ទោះបីជាពួកគាត់កំពុងសិក្សានៅតំបន់ដាច់ស្រេយាលក៏ដោយ។

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ការិយាល័យអប់រំក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនិងសហព័ន្ធ ២៥ ផ្សេងទៀតរួមទាំងសមាគមហាងទំនិញកូរ៉េដើម្បីជួយគាំទ្រប័ណ្ណឧបត្ថម្ភអាហារដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភអំពីកង្វះខាតស្បៀងនិងសម្រាលបន្ទុកឪពុកម្តាយរបស់សិស្សដែលមានទីលំនៅនៅដាច់ស្រយាល។

ប័ណ្ណឧបត្ថម្ភនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់សិស្សបឋមសិក្សា មធ្យមសិក្សានិងវិទ្យាល័យប្រមាណ ៥៦ម៉ឺននាក់រួមទាំងកុមារដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលទោះជាមិនបានចូលរៀនក៏ដោយ។ សិស្សបឋមសិក្សា ឆ្នាំទី១ ឆ្នាំទី២ ឬក៏សិស្សវិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣ដែលកំពុងតែរៀអាចទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នេះក៏ប៉ុន្តែ ចំពោះក្រីក្រសិស្សមកពីគ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបពុំមានសិទ្ជិដែលមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍នេះនេះទេ។

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថមនេះអាចធ្វើការចុះឈ្មោះយកតាមរយ:ទូរសព្ទដៃសម្រាប់សិស្សដែលមានអាយុចាប់ពី ១៤ឆ្នាំ ឡើងប៉ុន្តែចំពោះសិស្សដែលមានវ័យក្រោម ១៤ឆ្នាំ មាតាបិតាសិស្សជាអ្នកចុះឈ្មោះជំនួស។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែលទទួលបានចំនួន ១០ម៉ឺនវ៉ុននេះអាចប្រើប្រាស់តាមម៉ាតទំនិញចំនួន៦រួមមាន GS25, CU, 7-Eleven និង Ministop ក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះអាចទិញបានទំនិញចំនួនត្រឹម១០មុខប៉ុណ្ណោះរាល់ពេលទិញម្តង។

<서울 초중고생 56만명에게 10만원씩 급식 바우처 제공>

서울시교육청이 5월부터 희망하는 서울시 내 초·중·고등학교 학생에게 원격수업 기간에도 1인당 10만원 상당의 ‘희망급식 바우처’를 제공하기로 했다. 

5월 10일, 서울시교육청은 원격수업 중인 학생들의 결식 우려와 학부모 부담을 해소하기 위해 서울시와 25개 자치구, 한국편의점산업협회와 함께 희망급식 바우처 지원에 나선다고 밝혔다. 

바우처 지원 대상은 등교하지 않고 원격수업에 참여하는 초·중·고교 학생 약 56만명이다. 

초등 1~2학년이나 고3처럼 매일 등교하는 학생, 탄력적 희망급식 수혜 학생, 아동급식카드 대상자인 저소득층 학생은 제외됐다.

희망자에게는 1인당 10만원의 제로페이 모바일 포인트가 다양한 제로페이 플랫폼을 통해 만 14세 이상 학생 또는 학부모 핸드폰으로 지급된다. 

지급받은 포인트는 GS25, CU, 세븐일레븐, 미니스톱 등 6개 편의점 체인에서 사용할 수 있다. 

바우처로 구입할 수 있는 음식은 10개 식품군으로 제한된다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중