កូរ៉េខាងត្បូងស្នើកែច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យទារកដែលកើតមក អាចទទួលបានសញ្ជាតិ សម្រាប់អ្នកមានវីសាស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍

កូរ៉េខាងត្បូង​​ស្នើកែច្បាប់អនុញ្ញាតឱ្យទារកដែលកើតមក ការទទួលបានសញ្ជាតិ សម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍។​ កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សិទ្ឋិសម្រាប់ កុមារកើតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយអាចទទួលបានសញ្ជាតិកូរ៉េតាមរយៈនីតិវិធីសាមញ្ញ​ដោយគ្រាន់តែបិតាបិតាជាអ្នករស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍ក្នុងប្រទេសកូរ៉េស្រាប់។

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា​ ​ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាស​ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីមួយដែរស្តីពី​សញ្ជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាត ឱ្យអ្នករស់នៅអចិន្រ្តៃយ៍​ហើយ​បានផ្តល់កំណើតដល់កុមារនៅប្រទេសកូរ៉េ​ដោយគ្រាន់ការធ្វើការរាយការណ៍​ជូនមន្រ្តីក្រសួងយុត្តិធម៌​ដើម្បីបានទទួលបាន​សញ្ជាតិស្របច្បាប់ ។

កាលពីលើកមុនជនជាតិបរទេសទាំងឡាយណាទោះបីជាមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្រៃ្តយ៍ក៏ដោយក៏មិនអាចអនុញ្ញាតអោយកូនសញ្ជាតិស្របច្បាប់ដែរ លុះត្រាតែមាតាបិតាមានសញ្ជាតិស្របច្បាប់តែមួយមុខគត់។ តាមច្បាប់ក្រោយនេះកុមារដែលមានអាយុត្រឹម៦ឆ្នាំមិនមានសិទ្ធក្នុងការយកសញ្ជាតិស្របច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះ កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី៧ឆ្នាំឡើងទៅដែលបានរស់នៅប្រទេសកូរ៉េលើសពី៥ឆ្នាំនឹងអាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្នើរសុំយកសញ្ជាតិកូរ៉េបាន។

<영주권자 한국 출생 자녀, 국적 취득 간소화>

영주권자가 한국 내에서 출산한 자녀들은 간소한 절차를 거쳐 한국 국적을 얻을 수 있게 됐다. 

4월 26일, 법무부는 한국과 유대가 깊은 영주권자가 국내에서 자녀를 낳을 경우 해당 자녀는 법무부 장관에게 국적 취득 신고만 하면 한국 국적을 얻을 수 있도록 하는 내용의 국적법 일부 개정안을 입법 예고했다.

그동안 영주권자 자녀는 부모가 한국 국적을 얻지 않았다면 성년이 된 이후 귀화 허가를 받아야 한국 국적을 취득할 수 있었지만, 법 개정 이후엔 6세 이하 자녀는 별도 요건 없이, 7세 이상은 국내 5년 이상 체류 시 국적 취득 신고가 가능하다.

개정안에는 예외적 국적이탈 허가 제도도 신설돼 본인에게 책임을 묻기 어려운 사유로 기간 내 한국 국적을 포기하지 못해 중대한 불이익이 예상되는 경우엔 법무부 장관의 허가를 받아 예외적으로 한국 국적을 포기할 수 있도록 했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중