កសិករ ៤ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ជាប្រកប របរកសិកម្មនិងអ្នកនេសាទ

នៅប្រទេសកូរ៉េមនុស្ស ៤ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ដែលប្រកបមុខរបរកសិកម្មនិងនេសាទត្រូវបានគេរកឃើញថាមានអាយុចាប់ពី ៦៥ ឆ្នាំឡើងទៅ។

យោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិទូទៅដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យស្ថិតិជាតិនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា​​ ឆ្នាំ២០២០​ ប្រជាជន ប្រកបរបរកសិកម្ម​និងនេសាទ ជាប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលមាន ចំនួន ៤២,១% ដែលកើន ៤.៣ ភាគរយ បើធៀបនិងការស្ទង់មតិមក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ។តួលេខនេះខ្ពស់ជាង ១៥,៧% ស្មើរនិង ២,៧ដង ​នៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែល ជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិកន្លងមក។

តួលេខនេះខ្ពស់ជាង ១៥,៧% ស្មើរនិង ២,៧ដង ​នៃចំនួនប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលជាចំនួនខ្ពស់ បំផុតចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិរបស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិកន្លងមក។

<농림·어업인 10명 중 4명 고령자>

한국에서 농업과 어업에 종사하는 사람 10명 중 4명은 65세 이상 고령자인 것으로 나타났다.

4월 27일 통계청이 발표한 ‘2020년 농림어업총조사’ 결과를 보면 국내 농림·어업 종사자의 고령 인구 비중은 42.1%로 직전 조사인 지난 2015년보다 4.3%포인트 늘었다.

이 수치는 전체 인구의 고령 인구 비중인 15.7%보다 2.7배 높은 수준으로 통계청 조사가 시행된 이래 최고 수준이다.

2020년 12월 기준 전국의 농림·어업 인구는 264만4,000명으로 지난 2015년보다 9.5% 감소했으며 전체 인구에서 차지하는 비중 역시 5.1%로 0.6%포인트 줄었다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중