Cho phép lao động nước ngoài xin việc lại sau ‘1 tháng’ xuất cảnh

Hạn chế tái nhập cảnh đối với lao động nước ngoài nhập cư sẽ được rút ngắn từ ba tháng như hiện tại xuống còn hạn mức một tháng.

Vào ngày 15 tháng 12, Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc thông báo quyết định về việc sửa đổi ‘Luật tuyển dụng lao động người nước ngoài’ tại cuộc họp Chính phủ tổ chức cùng ngày.

Hiện tại, người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Hàn Quốc tối đa 4 năm 10 tháng sau khi nhập cảnh. Nếu chỉ làm việc tại một nơi làm việc trong thời gian đó, họ được công nhận là trường hợp đặc biệt đặc cách tái nhập cảnh, tuy vậy họ chỉ có thể làm việc lại thêm trong 4 năm 10 tháng kể từ ngày tái nhập cảnh sau 3 tháng xuất cảnh.

Theo sửa đổi lần này, chính phủ Hàn Quốc rút ngắn giới hạn nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài được hưởng các ngoại lệ đặc cách tái nhập cảnh xuống còn một tháng.

Ngoài ra, đặc cách tái nhập cảnh, vốn chỉ được công nhận khi làm việc 4 năm 10 tháng tại một nơi làm việc, đã được nới lỏng, để ngay cả khi chuyển nơi làm việc trong cùng một ngành, việc đặc cách tái nhập cảnh có thể được công nhận nếu người lao động đáp ứng các tiêu chuẩn do Bộ Tuyển dụng và Lao động đưa ra.

Ngoài ra, quy định đặc biệt cho việc tái nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài có thời gian làm việc còn lại dưới một năm cũng được thiết lập.

Nếu nơi làm việc bị thay đổi vì những lý do khác ngoài trách nhiệm của người lao động nước ngoài, chẳng hạn như hành hung hoặc quấy rối tình dục, để được công nhận là trường hợp đặc cách, người lao động phải có thời gian làm việc còn lại ít nhất là một năm tại nơi làm việc này, nhưng quy định điều khoản ngoại lệ đã được thiết lập để người lao động được công nhận là trường hợp đặc cách tái nhập cảnh.


<이주노동자 ‘한 달’ 출국 후 재취업 허용>

이주노동자의 재입국 제한 기간이 현행 3개월에서 1개월로 단축된다. 

12월 15일, 고용노동부는 이날 열린 국무회의에서 ‘외국인 고용 등에 관한 법률’ 개정안을 의결했다고 발표했다.

현재 이주노동자는 한번 입국하면 최대 4년 10개월간 근무할 수 있다. 해당 기간 한 사업장에서만 근무한 경우 재입국 특례를 인정받아 다시 4년 10개월 동안 일할 수 있으며 특례를 인정받더라도 출국한 날부터 3개월 뒤에야 재입국이 가능하도록 돼 있다. 

이번 개정안에 따르면 정부는 재입국 특례를 인정받은 외국인 근로자의 입국 제한 기간을 1개월로 단축했다.

또한 한 사업장에서 4년10개월을 근무해야 하는 경우에만 인정되던 재입국 특례 요건도 완화해 동일 업종 내에서 사업장 이동을 한 경우에도 고용부 고시로 정하는 기준 충족 시 재입국 특례를 인정받을 수 있도록 했다. 

잔여 취업활동 기간이 1년 미만인 외국인 근로자의 재입국 특례 규정도 생긴다. 

폭행, 성희롱 등 외국인 근로자 책임이 아닌 사유로 사업장을 변경한 경우 재입국 특례를 받기 위해서는 해당 사업장에서의 잔여 취업가능기간이 1년 이상이어야 하지만, 재입국 특례를 인정받을 수 있도록 예외 조항을 마련하기로 했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중