ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូប័ណ្ណបញ្ជាក់សាធារណៈនិងត្រូវលុបចោល

នៅពេលការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់របស់ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ប័ណ្ណបញ្ជាក់សាធារណៈដែលបានប្រើប្រាស់ផ្ដាច់មុខដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកូរ៉េអស់រយៈពេល ២១ឆ្នាំនឹងត្រូវលុបចោល។

ឈ្មោះប័ណ្ណបញ្ជាក់សាធារណៈត្រូវបានប្តូរទៅជា ‘ប័ណ្ណបញ្ជាក់រួម’ ហើយត្រូវប្រកួតប្រជែងស្វយ័ត្នជាមួយប័ណ្ណបញ្ជាក់ឯកជនក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់។

វិទ្យាស្ថានទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងប័ណ្ណបញ្ជាក់សាធារណៈនឹងលេខមុខមាត់ថ្មីនូវ ‘ណ្ណបញ្ជាក់ហិរញ្ញវត្ថុ’។រយៈពេលសុពលភាពអាចពន្យារពេលដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ៣ឆ្នាំ ដែលអាចកាត់បន្ថយការពិបាកក្នុងការដែលធ្លាប់ត្រូវបន្តមួយឆ្នាំម្ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ប័ណ្ណបញ្ជាក់សាធារណៈដែលបានរក្សាទុកសព្វថ្ងៃអាចប្រើបានរហូតដល់ពេលផុតកំណត់សុពលភាព។

ក្រុមហ៊ុនkakaopayដែលផ្ដោតលើកម្មវិធីផ្ញើសាររបស់KakaoTalk និង កម្មវិធីផាស(PASS) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងចល័តចំនួន៣ក៏នឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងខ្លាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្នែកប័ណ្ណបញ្ជាក់ឯកជនដទៃទៀតផងដែរ។

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중