ចង់ចុះឈ្មោះយកសញ្ជាតិត្រូវកក់ទុកមុន

hikorea

ក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថានឹងអនុវត្តប្រព័ន្ធកក់សម្រាប់ការមកចុះឈ្មោះសុំសញ្ជាតិ។

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិកូរ៉េ បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា អ្នកអាចចូលទៅវេបសាយ ‘Hikorea’ ហើយក្រោយពេលអ្នកកក់កាលបរិច្ឆេទ និងកន្លែងមកដាក់ពាក្យរូចហើយ អ្នកទៅកន្លែងទទួលពាក្យនៅទីន្លែងដែលអ្នកបានកក់អ្នកនឹងអាចធ្វើការបានយ៉ាងលឿន។

ការងារដែលត្រូវកក់ទុកសម្រាប់ការមកទស្សនាគឺលិខិតអនុញ្ញាតសញ្ជាតិ, លិខិតអនុញ្ញាតសញ្ជាតិ, របាយការណ៍បាត់បង់សញ្ជាតិ, របាយការណ៍ជ្រើសរើសសញ្ជាតិ, របាយការណ៍រក្សាទុកសញ្ជាតិ, របាយការណ៍ទទួលយកសញ្ជាតិនិងការបញ្ជាក់និងការចេញសញ្ជាតិ។

កិច្ចការដែលត្រូវការកក់ទុកមុនសម្រាប់មកដាក់ពាក្យសុំនោះមានដូចជា ការអនុញ្ញាតិចូលសញ្ជាតិ ការអនុញ្ញាតិសុំសញ្ជាតិឡើងវិញ រាយការណ៍ការបាត់បង់សញ្ជាតិ រាយការណ៍ការជ្រើសរើសសញ្ជាតិ រាយការណ៍ការនៅមានសញ្ជាតិ សុំចេញលិខិតបញ្ជាក់ និង រាយការណ៍ការសុំសញ្ញាតិម្ដងទៀត ។ល។

ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានណែនាំផងដែរថា ការដាក់ពាក្យស្នើសុំការប្រឹក្សាយោបល់ ការសុំចេញលិខិតបញ្ជាក់អាចធ្វើនៅកន្លែងបានពិតមែន ប៉ុន្ដែប្រសិនបើមានអ្នកកក់ទុកមុនច្រើន អាចត្រូវរងចាំរយៈពេលយូរ ដូច្នេះគួរប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកក់ទុកមុនអោយបានច្រើនទាំងអស់គ្នា។

법무부가 국정 신청에 대해 방문 예약제를 실시한다고 밝혔다. 

오는 7월 15일 이후 한국 국적을 신청하는 경우 ‘하이코리아’에 접속해 방문 시기와 방문 기관 예약 후 해당 기관을 방문하면 전용 창구에서 민원을 신속히 처리할 수 있다. 

방문 예약 대상 업무는 귀화허가, 국적회복허가, 국적상실신고, 국적선택신고, 국적보유신고, 국적재취득신고와 확인서 발급 및 국적판정 등이다. 

법무부는 그 밖에 국적 관련 상담이나 증명서 발급 신청은 현장 접수도 가능하나 예약자가 많은 경우 대기 시간이 길어질 수 있어 사전 예약제를 적극 이용해줄 것을 당부했다. 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중