ច្បាប់លុបបំបាត់ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការត្រូវបានអនុម័តច្បាប់លុបបំបាត់ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការត្រូវបានអនុម័ត

172C3F4351748B962D

នៅថ្ងៃទី ២០ខែឧសភា បន្ទាប់ពី ‘ច្បាប់លុបបំបាត់ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការ’ត្រូវបានអនុម័តនៅរដ្ឋសភាគោលនយោបាយច្បាប់លុបបំបាត់ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការត្រូវបានលុបបំបាត់ក្រោយពីប្រើប្រាស់រយៈពេល២១ឆ្នាំ។

ទោះជាមិនអាចប្រើប្រាស់ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការបានភ្លាមៗយ៉ាងណាក៏ដោយ តែវាបានបាត់នូវឯកសិទ្ធិចំបងក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយនឹងមានវិធីប្រើប្រាស់ទទួលសិទ្ធិផ្លូវការងាយៗមកជំនួសមិនខាន។

ឯកសារទទួលសិទ្ធិផ្លូវការដែលបានដាក់អោយប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ១៩៩៩ បានដើរតួរយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ ឬកែឯកសារ និងសម្រាប់ពិនិត្យអត្ដសញ្ញាណនៅលើអ៊ីនធឺណេត ហើយនៅធនាគារវិញចាប់ពីឆ្នាំ២០០៣មកត្រូវដាក់ជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ជាមធ្យោបាយពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវរបស់សាមីខ្លួល។

5월 20일 ‘공인인증서 폐지 법안’이 국회를 통과하면서 공인인증서 제도는 21년 만에 사라지게 됐다. 

당장 공인인증서를 사용하지 못하는 것은 아니지만 독점적 지위가 없어짐에 따라 편리한 사설인증 방식들이 등장할 것으로 예상된다.

1999년 도입된 공인인증서는 온라인에서 신원을 확인하거나 문서의 위·변조를 막는 역할을 해왔고, 은행에서는 2003년부터 본인 확인 수단으로서 의무화됐다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중