ថ្ងៃទី ៩ ១៦ ២០ ខែមេសា នឹងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនតាមឆ្នាំសិក្សានិមួយៗ

_upload_mwEditor_202004_1585729893647_20200401173133

បន្ទាប់ពីកូរ៉ូណា១៩ សាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យបានចាប់ផ្តើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីរបស់ពួកគេជាមួយនឹង“ ចូលរៀនតាមអនឡាញ” ។

នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនាក្រសួងអប់រំបានប្រកាសផែនការបើកឆមាសថ្មីដោយផ្អែកលើការចាប់ផ្តើមថ្នាក់ពីចម្ងាយជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី៩ ១៦ និង ២០ ខែមេសា។

ថ្ងៃទី៩ ខែមេសសា នឹងបើកចូលរៀនតាមអនឡាញសម្រាប់វិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣ និងអនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី៣។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសាវិទ្យាល័យ នឹងបើកចូលរៀនតាមអនឡាញសម្រាប់វិទ្យាល័យឆ្នាំទី១~២ និង អនុវិទ្យាល័យ ១~២ និង សាលាបឋមថ្នាក់ទីមួយ៤~៦។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែមេនឹងបើកចូលរៀនតាមអនឡាញសម្រាប់សាលាបឋមថ្នាក់ទី១~៣។

សម្រាប់សាលាមត្តេយ្យបានសម្រេចចិត្តពន្យារពេលផ្អាកចូលរៀនដោយគ្មានកំណត់ និង ផ្តល់ការថែទាំបន្ទាន់រហូតដល់ការបើកសាលារៀនអាចធ្វើទៅបាន។

코로나19 여파로 초·중·고 각급 학교는 ‘온라인 개학’으로 새 학년을 시작하게 됐다. 

3월 31일 교육부는 4월 9일, 16일, 20일 순차적으로 원격수업 시작을 기본으로 한 신학기 개학 방안을 발표했다. 

4월 9일, 고등학교 3학년, 중학교 3학년 온라인 개학.

4월 16일, 고 1∼2학년, 중 1∼2학년, 초등학교 4∼6학년 온라인 개학.

4월 20일, 초등학교 1∼3학년 온라인 개학. 

유치원은 등원 개학이 가능할 때까지 휴업을 무기한 연장하고 긴급돌봄을 제공하기로 했다.

 

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중