ពណ៌មាននៃការចុះឈ្មោះសេវាកម្មស្វែងរកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់ ថារិន

នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិន,បានចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាកម្មការស្វែងរកវប្បធម៌សម្រាប់ប្រជាជនចំណាកស្រុកដែលមានភាពពិបាករបស់កុមារដែលមានតំបន់ផ្សេងៗតម្រូវតាមជីវភាភក្នុងគ្រួសារ។តែថារិនដែលកាន់យកនៅជំនាញកម្មវិធីនៃការចែករំលែកដល់ប្រជាជនចំណាកស្រុកដោយសង្ខេបនៃការអប់រំអតុល្យភាព-ល-និងធ្វើអោយបង្រួមអប្បបរមានៃភាពខុសគ្នានិងផ្តល់ជួយការទូទាត់សង្គមកូរ៉េរបស់ប្រជាជនចំណាកស្រុក។

1.កាលបរិច្ឆេទ

-ឆ្នាំ 2017 ខែ5 ថ្ងៃទី1 ‍~ ឆ្នាំ 2017 ខែ12 ថ្ងៃទី31 (រហូតដល់ពេលអស់ថវិកា)

2.អត្ថនយ័

-មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនបានចាប់ផ្តើមមានបើកកម្មវិធីនៅខាងក្រៅ

-បើសិននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនគ្មានកម្មវិធីនៃករណីប្រឡងនិងបើកតាមរយះសំភាសន៍

3.គោលដៅការជ្រើសរើសនិងសួន

-ស្រ្តីរៀបការអន្តោប្រវេសន៍,ជនភៀសខ្លួន,ពលករបរទេស -ល- 10នាក់ឡើងនៃការជួបជុំ

-ករណីនៃការជួបជុំគ្រួសារ5គ្រួសារឡើងដែលចូលរួមជួបជុំ

4.ការវិភាគការចាប់ផ្តើមនិងលក្ខណះវិនិច្ឆយ័ការជ្រើសរើស

-ការសរសេរចុះឈ្មោះ→ការប្រឡង→ការសំភាសន៍និងមើលឯកសារ→ទីកន្លែង,ស្វែងរកគ្រូបង្រៀន→ចាប់ផ្តើម(ការប្រើប្រាស់2~3សប្តាហ៍)

-ពេលវេលាចុះឈ្មោះសេវាកម្មរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនតម្រូវអោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវដែលពិបាកក្នុងការមកដល់កន្លែង

-នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នា ថារិនករណីនៃមិនមានកម្មវិធី 5~10ដងនៃកម្មវិធីអប់រំ

-នៅក្នុងពេលសំភាសន៍ក្រោយការចុះឈ្មោះត្រូវការមកមជ្ឈមណ្ឌលដោយផ្ទាល់នៃអ្នកតំណាងការចុះឈ្មោះជានិច្ច
5.របៀបនៃការចូលរួម

-តាមបណ្តាញគេហទំពរ័(www.hanadarin.com) →ការចូលរួម→ការចុះឈ្មោះនៃការស្នើរសុំ

-ពេលសរសេរនៃការស្នើរសុំក្រដាសចុះឈ្មោះតម្រូវអោយយកឯកសារោភ្ជាប់ជាមួយ

(http://hanadarin.com/news/news01.php?bbsCode=notice&vType=view&idx=304)

-ក្រដាសចុះឈ្មោះតំណាងអោយប្រជាជនចំណាកស្រុកជាអ្នកសរសេរដោយផ្ទាល់,ពេលចុះឈ្មោះ តម្រូវអោយយកភ្ជាប់ជាមួយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចូលរួម

6.ទំនាក់ទំនង

– Tel : 742-6745~6, 743-6744 / E-mail : darin@hanadarin.com

하나다문화센터 다린 이주민을 위한 ‘찾아가는 다문화 서비스’ 신청 안내

하나다문화센터 다린에서는 지역, 가정 형편상 원거리 이동이 어려운 이주민을 위해 ‘찾아가는 다문화 서비스’를 진행합니다. 다린만이 가진 특성화 프로그램을 제공하여 이주민 간의 교육 기회 불균등과 격차를 최소화하여 이주민의 한국 사회 정착에 도움을 주고자 합니다.

  1. 일시

– 2017년 5월 1일 ~ 2017년 12월 31일 (예산 소진 시까지)

  1. 내용

– 하나다문화센터 다린이 진행하고 있는 프로그램 외부 개설

– 하나다문화센터 다린에 없는 프로그램의 경우 심사 및 면담을 통해 개설

  1. 모집대상 및 정원

– 결혼이주여성, 난민, 외국인근로자 등 10인 이상의 모임

– 가족모임의 경우 5가족 이상 참여하는 모임

  1. 진행일정 및 선정기준

– 신청서 접수 → 심사 → 면담 및 실사 → 공간, 강사 섭외 → 진행 (2~3주 소요)

– 서비스 신청 시 하나다문화센터 다린을 방문하기 어려운 타당한 이유가 있어야 함

– 하나다문화센터 다린에 없는 프로그램의 경우는 5~10회기의 교육 프로그램

– 신청 후 프로그램 면담 시에는 반드시 신청 대표자의 센터 방문이 필요

  1. 참여방법

– 홈페이지 (www.hanadarin.com) → 참여하기 → 프로그램 제안하기로 신청

– 제안하기 접수 시 신청서를 반드시 첨부해야 함

(http://hanadarin.com/news/news01.php?bbsCode=notice&vType=view&idx=304)

– 신청서는 이주민 당사자가 직접 작성하며, 접수 시 참여자 명단을 반드시 첨부해야 함

  1. 문의

– Tel : 742-6745~6, 743-6744 / E-mail : darin@hanadarin.com

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중