ថ្នាក់សិល្បះរបស់កុមារ ជ្រើសរើសអ្នកចូលរួម

នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នាដារិនកំពុងអនុវត្តថ្នាក់សិល្បះសម្រាប់កុមារ។នៅក្នុងថ្នាក់សិល្បះកុមារ មនុស្សប្រុសស្រី្តអាចចូលរួមសប្បាយទាំងអស់គ្នានិងបានរៀនពីរូបមន្តផងដែរ។គ្រួសារបានមកគឺចំណាយពេលវេលាការរៀនមិនប្រើប្រាស់ភាសាទេគឺប្រើប្រាស់ដោយឧបករណ៍និងកាយវិការដោយជាការទំនាក់ទំនងដែលបានចំណាយជាពេលវេលា។គ្រួសារដែលចង់ចំណាយពេលសំខាន់ជាមួយគ្រួសារនៃគ្រួសារពហុវប្បធម៌និងរង់ចាំការចូលរួមផងដែរ។

 

-អត្តនយ័៖ជយ័ជំនះនៃរូបមន្ត,សិល្បះដែលរីករយជាមួយគ្រួសារ

-ពេលវេលា៖ 2017.06.11 ~ 2017.07.09

-អសយ័ដ្ឋាន៖នៅមជ្ឈមណ្ឌលហាន់នាដារិន

-តម្លៃចូលរួម៖ 5,000វ៉ុន

-ការចុះឈ្មោះ៖តាម http://hanadarin.com/

-ទំនាក់ទំនង៖02-743-6744

* <마술 교실 Magic 아이> 참가자 모집

하나다문화센터 다린에서는 ‘마술 교실 Magic-아이’를 운영합니다. ‘마술 교실 Magic-아이’에서는 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 마술을 배우게 됩니다. 온 가족이 함께 시간을 보내며 언어가 아닌 몸짓과 도구로 소통하는 시간이 될 것입니다. 일요일 오전 가족과 함께 소중한 시간을 보내고 싶은 다문화 가족들의 많은 참여를 기다립니다.

– 내용 : 마술 이론, 가족과 함께 즐길 수 있는 마술

– 기간 : 2017.06.11 ~ 2017.07.09

– 시간 : 매주 일요일 오전 10:00 ~ 오후12:00

– 장소 : 하나다문화센터 다린

– 참가비 : 5,000원

– 신청 : http://hanadarin.com/

– 문의 : 02-743-6744

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중