ការផ្តល់របាយការឧក្រិដ្ឋកម្ម ពីជនខុសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៏,តេតាមលេខ112បន្ទាប់ស្រលាញ់ជនបរទេស

999

ប្រសិនបើទទួលរងពីជនឧក្រិដ្ឋកម្ម មិនថាអ្នកជាជនចំណាក់ក៏ដោយក៏អាចទទួលការជួយពីប៉ូលីសកូរ៉េបានដែរ។ដោយសារការភយ័ខ្លាចការនិរទេសពីអត្តសញ្ញាណខុសច្បាប់ជនឧក្រិដ្ឋកម្មក៏មិនត្រូវការលាក់បាំងនៃការពិតនោះឡើយ។គឺដោយចាប់ពីជនឧក្រិដ្ឋកម្មខុសច្បាប់និងអាចទទួលការជួយសង្រ្គោះបាន។

បច្ចុប្បន្នលើបណ្តាញការអនុវត្តមាននៅក្នុងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ករណីដែលផ្តល់របាយការដល់ប៉ូលីសថាអ្នកមានអត្តសញ្ញាខុសច្បាប់ក៏ដោយក៏មិនសំខាន់នោះដែរពីព្រោះក្រោយការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការក៏មិនអាចធ្វើអោយនិរទេសបាននោះទេ។អំពើឃាតកម្ម,អំពើប្លន់,អំពើលួច,ការរងរបួស,អំពើហិង្សា,អំពើអចេតនា,បទល្មើសរំលោភបំពានសរីរាង្គ,អំពើ ការរំលោភសេពសន្ថវៈ,អំពើការយាយី,អំពើត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំ,អំពើចាប់ជំរឹត,អំពើបោកប្រាស់,អំពើគំរាមកំហែង -ល-និង អំពើ

ទង្វើនៃអំពើហិង្សា-ល-និងធ្វើសកម្មភាពនៅលើការផ្តន្ទាទោស,ច្បាប់ស្តីពីការផ្តន្ទាទោសនៃបតស្មើសផ្លូវភេទ, ករណីពិសេសចាត់ទុកដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺអាចរកបាននៅទីនេះបាន។

ការផ្តល់របាយការណ៍ដោយវិធីណាមួយក៏បានដែរ។គឺអាចតេតាមលេខ112 រឺ មកប្តឹងនៅស្ថានីយ៍ប៉ួលីសដោយផ្ទាល់,អាចធ្វើសកម្មភាពជាមួយអ្នកស្គាល់,ភាគីទីបីក៏អាចប្តឹងបានដែរ,ហើយក៏អាចធ្វើសកម្មភាបបកស្រាយបានដែរ។

ស្ថានីយ៍ប៉ួលីសនៅដុងតេមួនដើម្បីកាន់បន្ថយជនឧក្រិដ្ឋកម្មបរទេសនៅឆ្នាំមុនចាប់ពី ខែ12 ថ្ងៃ 26 ជនបរទេស112បន្ទប់ស្រលាញ់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ។សាលាស្រុកខណ្ឌទី1 ស្ថានីយ៍ប៉ួលីសក្រុង,សណ្ឋាគារ,និងហាងបោកគក់,ផ្ទះសំណាក់ -ល- ជាបន្ទប់ស្រលាញ់ ជនបរទេស 5 កន្លែងដោយរក្សាទុកបុល្គកជាច្រើនដោយគោរពច្បាប់ទៀងទាត់និងពិក្សាផ្តល់យោបល់ទៅជនកាន់អត្តសញ្ញាណខុសច្បាប់ រឺ ជួយសង្រ្គោះស្រ្តីរៀបការអន្តោប្រវេស៍ពីជនឧក្រិដ្ឋកម្ម ។

<불법체류자도 범죄 피해 당당히 신고, 112 외국인 사랑방>

이주민도 범죄 피해를 당했다면 한국 경찰의 도움을 받을 수 있다. 불법체류 신분이라 강제출국에 대한 두려움 때문에 범죄 피해 사실을 숨길 필요도 없다. 불법체류자도 범죄 피해로부터 구제받을 수 있기 때문이다.

현재 시행 중인 출입국관리법에는 불법체류자라 할지라도 중요 범죄피해를 입은 경우 경찰에 신고하여도 사건수사 이후 강제 출국 되지 않도록 되어 있다. 살인죄, 강도죄, 절도죄, 상해죄, 폭행죄, 과실치사상죄, 유기학대죄, 강간죄, 추행죄, 체포감금죄, 협박죄, 사기죄, 공갈죄 등과 폭력행위 등 처벌에 관한 법률, 성폭력범죄의 처벌에 관한 법률, 교통사고처리특례법에 등이 여기에 해당된다.

신고는 어떤 방법으로도 가능하다. 전화로 112를 이용하거나 경찰서 민원실에 방문하여 신고할 수 있고, 지인과 동행할 수도 있으며, 제3자가 대신 신고할 수도 있다. 통역을 활용할 수도 있다.

동대문경찰서는 외국인 범죄 피해를 줄이기 위해 지난해 12월 26일부터 ‘112 외국인 사랑방’을 운영하고 있다. 휘경파출소 관내 휘경1동 주민센터, 호텔, 세탁소와 게스트 하우스 등 5곳을 ‘외국인 사랑방’으로 지정하고 직원들이 주기적으로 찾아 법률 상담은 물론 불법체류자나 결혼이주여성의 범죄 피해도 구제한다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중