ដំណឹងស្តីពីកន្លែងថារិនជាកន្លែងចែករំលែកដោយ ឥតគិតថ្លៃ

darin_space

មជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារពហុវប្បធម៌ហាន់នាថារិនមានកន្លែងអោយខ្ចីដោយឥតគិតថ្លៃជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

បើសិនការធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនិងគ្រួសារពហុវប្បធម៌អ្នកណាក៏អាចប្រផប្រាស់ដោយសេរី។

ការធ្វើការជួបជុំ,ការជួបជុំការរៀន,ការជួបជុំសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗ-ល- កម្មវិធីនៃតន្រ្តីផ្សេងៗ ឬ កម្មវិធីប្រជុំ,ការសូមស្វាគមន៍ការធ្វើការប្រជុំបទបង្ហាញរាល់គ្រប់សកម្មភាពដែលអាចនៅក្នុងទីកន្លែងដ៏ដែរ។

-កន្លែងសម្រាប់ខ្ចី៖បន្ទាប់នៃបង្រៀន3កន្លែង(បន្ទាប់នៃបង្រៀននីៗមាន15 ~ 25កៅអី)បន្ទាប់ធ្វើសកម្មភាពពិសេស,កន្លែងប្រជុំ

-ម៉ោងសម្រាប់ខ្ចី៖ថ្ងៃអង្គារ៌‍~អាទិត្យ 10:00~12:00ព្រឹក, 13:00~17:00ល្ងាច

(※ ថ្ងៃបិទកន្លែងការលើកលែងពិសេស,អាចប្រើប្រាស់បាននៅចុងសប្តាហ៌ត្រឹមម៉ោង15:00)

-សម្ភារះផ្តល់ជូន៖បន្ទាប់នីៗមានទូរទស្សន៌,កុំព្យួទរ័.ប្រដាប់បញ្ចាំងនៃរូបភាព,វិទ្យុ,មេក្រូសម្រាប់ចែកចាយ

 

ផ្នែក

ថ្នាក់បង្រៀន1 ថ្នាក់បង្រៀន2 ថ្នាក់បង្រៀន3 ថ្នាក់ពិសេស កន្លែងប្រជុំ
អត្រានៃការផ្ទុក 18កៅអី 20កៅអី 25កៅអី 24កៅអី ធំបំផុត80កៅអី
សំណុំ

បែបបទ

ថ្នាក់ ថ្នាក់ ថ្នាក់ ថ្នាក់កម្មវិធី  

កន្លែងធ្វើសកម្មភាពបានជា

ច្រើន

សម្ភារះ

ផ្តល់ជូន

ទូរទស្សន៌,កុំព្យួទរ័ ប្រដាប់បញ្ចាំងនៃរូបភាព,កុំព្យួទរ័,មេក្រូ

កំណត់ត្រាពាក្យស្នើសុំ

តម្រូវចុះឈ្មោះមុន3ថ្ងៃនៃការខ្ចីកាលបរិច្ឆេទ

នៅពេលមានមនុស្សចូលរួមច្រើន រឺ ករណីត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាក់ផ្សេង,មុននិងចុះឈ្មោះសូមទាក់ទងសាកសួរទៅអ្នកគ្រប់គ្រងតាមលេខទូរសព័្ទ.(02-743-6744)

ការចុះឈ្មោះ http://hanadarin.com/program/program04.php

* 대관 안내 – 다린 무료 공간 나눔

하나다문화센터 다린은 여러분께 무료로 공간을 빌려드립니다.

다문화와 관련된 활동이라면 누구나 자유롭게 이용할 수 있습니다.

동아리, 스터디 모임, 국가별 모임 등 각종 커뮤니티의 행사나 회의, 발표회와 같은 대관 장소 내에서 할 수 있는 모든 활동을 환영합니다.

– 대관 장소 : 3개 강의실(각 강의실 15 ~ 25석 규모), 특별활동실, 강당

– 대관 시간 : 화 ~ 일요일 오전 10:00~12:00, 오후 13:00~17:00

(※특정 휴관일 제외, 주말은 15:00까지 이용가능)

– 지원 기자재 : 각 교실 TV, 컴퓨터. 요청 시 빔프로젝터, 오디오, 마이크 제공

구분 강의실1 강의실2 강의실3 특별활동실 강당
수용인원 18석 20석 25석 24석 최대80석
형태 교실 교실 교실 프로그램실 다목적홀
 

지원 기자재

 

TV, 컴퓨터

 

빔 프로젝터,노트북, 마이크

* 신청 주의 사항

대관 예정일 최소 3일 전에 신청하셔야 합니다.

참여 인원이 많거나(20명 이상) 여러 교실을 이용해야 하는 경우, 신청 전에 담당자에게 전화로 문의하시기 바랍니다.(02-743-6744)

 

* 신청하기 http://hanadarin.com/program/program04.php

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중