ការបើកសម្ពោធលោក មួនជេអីនជាប្រធានាធិបតីទី19នៃប្រទេសកូរ៉េ

Moon Jae-in
Moon Jae-in

ថ្ងៃ10,មួនជេអីន(Moon Jae-in)ប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េបានសម្ពោធប្រធានាធិបតីមាត្រាទី19ជាផ្លូវការ។ប្រធានាធិបតីលោក មួនជេអីនដោយផ្តាច់ជ្ញាចិត្តនិងដឹកនាំប្រវត្តិសាស្រ្តនៅមុខប្រជាជនមានការភយ័ខ្លាចប៉ុន្តែដោយបន្ទាបចិត្តជាប្រធានាធិបតីមាត្រាទី19ប្រកាសអំពាវនាវនៃការទទួលការខុសត្រូវទាំងអស់ជាសេចក្តីពិត។ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្តងនេះអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតសរុបមាន 3ពាន់267មុឺន2ពាន់101នាក់។លោកប្រធានាធិបតី មួន (문 )ទទួលបាន1ពាន់342មុឺន3ពាន់800សន្លឹកឆ្នោត,នៃសរុបចំនួន41.08%ក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ។លោកប្រធានាធិបតី មួន (문 )គណះកម្មការគ្រប់គ្រងនៃការបោះឆ្នោតកណ្តាលដោយអាស្រយ័លើសេចក្តីសម្រេចលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅម៉ោង8:09នាទីព្រឹកបានប្រគល់សិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី ជាផ្លូវការ

대한민국 19대 대통령 문재인 취임

10일, 문재인(Moon Jae-in) 대통령이 대한민국 제19대 대통령에 공식 취임했다. 문 대통령은 이날 정오 국회의사당에서 취임선서를 했다. 문 대통령은 이어진 취임사에서 “역사와 국민 앞에 두렵지만 겸허한 맘으로 대한민국 19대 대통령으로서의 책임과 소명을 다할 것임을 천명한다”고 밝혔다.이번 대통령 선거에는 총 3천267만2천101명이 투표에 참여했다. 문 대통령은 1천342만3천800표, 전체의 41.08% 득표로 당선됐다. 문 대통령은 중앙선거관리위원회의 개표결과 의결에 따라 오전 8시9분 대통령으로서의 모든 법적 권한을 넘겨받고 공식 업무를 개시했다.

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중