សម្រាប់គ្រួសារពហុវប្បធម៌នៃហាន់នាមាត្រាទី9

hana

 

នៅក្នុងមូលនិធិការចែករំលែកហាន់នាបានផ្តល់ដំណោះស្រាយអោយសង្គមកូរ៉េនៃជនចំណាក់ស្រុកទាំង

អស់និងគ្រួសារពហុវប្បធម៌ដើម្បីអោយមានការចាប់អារម្មណ៍អោយកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់សង្គមនៃមាត្រា

ទី9បានដាក់កំណត់អោយគ្រួសារពហុវប្បធម៍ហាន់នា។

1.មាតិកាពានរង្វាន់

-ផ្តល់ជូន1នាក់,ពានរង្វាន់គ្រួសារមានសុភមង្គល.ពានរង្វាន់គ្រួសារមានក្តីសង្ឃឹម3នាក់(ពានរង្វាន់, ពានជយ័ជំនះ),

2. តម្រូវការពានរង្វាន់

1)ពានរង្វាន់គ្រួសារមានសុភមង្គល,ពានរង្វាន់គ្រួសារមានក្ដីសង្ឃឹម

-បុគ្គល៖ដែលបានផ្តល់អនុសាសន៏ដែលបានរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិកូរ៉េដោយផ្អែកលើការស្រ្តីរៀប

ការចំណាក់ស្រុកដែលចាប់ផ្តើមមានគ្រួសារចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅ(រួមជាមួយអ្នកដែលកាន់សញ្ជាតិ)

*ជនជាតិកូរ៉េដែលកាន់សញ្ជាតិបរទេស ឬ ជនអន្តោប្រវេសន៍កូរ៉េ.ជនជាតិកូរ៉េ -ល- ជនជាតិកូរ៉េដែលរស់នៅបរទេសក្នុងការផ្តល់ជូនតម្រូវអោយដកចេញ

2) ពានរង្វាន់ជំនួយអោយមានសុភមង្គល

-អង្គការ៖ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តមជ្ឈមណ្ឌលគ្រាំទ្រគ្រួសារពហុវប្បធម៌ជាសាធារណះរយះពេល 3ឆ្នាំឡើងទៅ,សាជីវកម្មមិនរកប្រាក់ចំណេញ

-បុគ្គល៖ដោយផ្អែកលើ គ្រួសារពហុវប្បធម៌នៃការការពារនិងការអប់រំ,ការណែនាំ -ល-ដើម្បីដោះស្រាយការរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដោយប្តេជ្ងាចិត្តធ្វើសេវាកម្មបម្រើជនបរទេសដែលរស់នៅ

ក្នុងប្រទេសកូរ៉

3.សេចក្តីយោងលក្ខណះសម្បត្តិ

-ប្រធានរដ្ឋបាលកណ្តាល,មូលដ្ឋានធំទូលាយនិងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលតំបន់,នៃកន្លែងភូមិ.ឃុំ.ស្រុក

-ដោយទាក់ទងនិងច្បាប់ជាធរមានមូលនិធិដែលទទួលទាក់ទងនិងគ្រួសារពហុវប្បធម៍កន្លែងនៃអង្គការ

-ដោយទាក់ទងនិងច្បាប់ជាធរមានមូលនិធិដែលទទួលពីអង្គការសង្គមនិងកន្លែងនៃអង្គការទាក់ទងនិងការផ្តល់ការបម្រើ

-កន្លែងនៃបេសកកម្មស្ថានទូតបរទេស

-មូលនិធិការចែករំលែកហាន់នាទីភ្នាក់ការចុះកិច្ចសន្យា​​/កន្លែងនៃអង្គការហើយនិងបុគ្គល

4ការដាក់ឯកសារ

-របៀបចុះឈ្មោះ៖ទម្រង់ពាក្យសុំដែលតែងតាំងនិងឯកសារដែលរៀបចំរួចចុះឈ្មោះតាមប្រៃសណីយ៍សំបុត្រ(សេចក្តីលម្អិតបញ្ចាក់តាមឯកសារភ្ជាប់)

-ពេលវេលានៃការចុះឈ្មោះ៖~រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែ5ឆ្នាំ 2017

-ទំនាក់ទំនងការចុះឈ្មោះ៖ នៅអសយ័ដ្ឋាន04521 서울시 중구 다동길 43 한외빌딩 6층 하나금융나눔재단

មូលនិធិការចែករំលែកហាន់នា

5.បទបង្ហាញនិងពានរង្វាន់

-បទបង្ហាញ៖និងបញ្ចាប់នៅខែ6ឆ្នាំ 2017,សេចក្ដីជូនដំណឹងបុគ្គលនិងសេចក្ដីប្រកាសមូលនិធិតាមគេហទំពរ័

6.ទំនាក់ទំនង

-មូលនិធិការចែករំលែកហាន់នា លេខាធិការដ្ឋាន(☎02-728-4092~4)

9회 하나다문화 가정대상

하나나눔재단에서는 이주민들의 한국사회 정착을 지원하고 다문화가정에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 ‘제9회 하나다문화가정대상’을 진행합니다.

1.시상내용

– 대상 1명, 행복가정상·희망가정상 3명(본상, 우수상), 행복도움상 2단체, 개인 2명

2.수상요건

1) 행복가정상, 희망가정상

– 개인 : 한국인 남성과 결혼하여 추천일을 기준으로 3년 이상 가정을 이룬 결혼 이주 여성 (한국 국적 취득자 포함)

* 외국 국적 취득 한국인 및 조선족·고려인 등의 재외동포는 대상에서 제외

2) 행복 도움상

– 단체 : 추천일을 기준으로 공적 수행 기간 3년 이상 된 다문화가족지원센터, 비영리법인

– 개인 : 추천일을 기준으로 3년 이상 다문화가정의 보호와 교육, 멘토링 등 한국 생활 정착을 위해 헌신적으로 봉사해온 내∙외국인

3.추천인 자격

– 중앙행정기관장, 광역 및 기초자치단체장, 읍·면·동의 장

– 관련 법률에 의해 설립 허(인)가를 받은 다문화가정 관련 단체의 장

– 관련 법률에 의해 설립 허(인)가를 받은 사회복지단체 및 자원봉사 관련 단체의 장

– 주한 외국공관의 장

– 하나금융나눔재단이 위촉한 기관/단체의 장 또는 개인

4.서류접수

– 접수방법 : 정해진 응모양식과 구비서류를 준비하여 우편접수 (자세한 내용은 첨부자료 확인)

– 접수기간 : ~ 2017년 5월 17일(수)까지

– 접 수 처 : 04521 서울시 중구 다동길 43 한외빌딩 6층 하나금융나눔재단

5.발표 및 시상

– 발 표 : 2017년 6월 하순 예정, 개별 통보 및 재단 홈페이지 공고

– 시 상 : 2017년 6월말 ~ 7월초 (별도 안내)

6.문 의

– 하나나눔재단 사무국(☎02-728-4092~4)

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중