ដំណឹងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមបើកថ្នាក់បង្រៀននៅខែ៥នៃមជ្ឈមណ្ឌលហាន់ណា ដារិន

hanadarin

1.ថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសសំរាប់ជនអនោ្តប្រវេសន៍

– អត្ថនយ័ ៖ បំណិនសូរសព្ទ័,ការបញ្ចេញសំឡេង,ការអានភាសាអង់គ្លេសជាលើកដំបូង-ល-

– រយះពេល ៖ ថ្ងៃទី13.ខែ05.ឆ្នាំ2017‍‌‌‌‍‍ ដល់ ថ្ងៃទី19.ខែ08.ឆ្នាំ2017

– ម៉ោង៖ រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង10:00 ដល់ ម៉ោង12:00ព្រឹក

 

2. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េ ថ្នាក់កំរិតដំបូង

– អត្ថនយ័ ៖ ដើម្បីស្គាល់អក្សរកូរ៉េ,ការបញ្ចេញសំឡេង,ការសន្ទនាកម្រិតដំបូងជារៀងរាល់ថ្ងៃ

– រយះពេល ៖ ថ្ងៃទី10 ខែ05 ឆ្នាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី25 ខែ08 ឆ្នាំ2017

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអង្គារ៍‍ដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ម៉ោង10:00 ដល់ម៉ោង12:00ព្រឹក

 

3.ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េ ថ្នាក់បឋម

– អត្ថនយ័ ៖ ការបង្កើតប្រយោគជាកំរិតបឋម នឹង អនុវត្តពាក្យ

– រយះពេល ៖ ថ្ងៃទី11 ខែ05 ឆ្នាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី25 ខែ08 ឆ្នាំ2017

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ អង្គារ៍,ព្រហស្បត៌ ម៉ោង10:00 ដល់ ម៉ោង12:00ព្រឹក

 

4. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េ ថ្នាក់កម្រិតមធ្យម

– អត្ថនយ័ ៖ ការនិយាយកម្រិតមធ្យម, ការអនុវត្តការសរសេររាងស៊ីជម្រៅ

– ពេលវេលា ៖ ថ្ងៃទី1០ ខែ05 ឆ្នាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី25 ខែ08 ឆ្នាំ2017

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៌ថ្ងៃ ពុធ,សុក្រ ម៉ោង10:00ដល់ ម៉ោង12:00ព្រឹក

 

5. ថ្នាក់រៀនភាសាកូរ៉េ ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់

– អត្ថនយ័ ៖ បង្ហាញពីភាសាកូរ៉េ (topikកម្រិត4ឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះបាន)

– ពេលវេលា ៖ថ្ងៃទី14 ខែ05 ឆ្នាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី23 ខែ07 ឆ្នាំ2017

– ម៉ោង ៖ រៀងរាល់សប្ដាហ៌ថ្ងៃ អទិត្យ ម៉ោង10:00ដល់ ម៉ោង12:00ព្រឹក

 

ការចុះឈ្មោះ ៖ http://hanadarin.com/

ការទាក់ទង ៖ 02-743-6744

답글 남기기

아래 항목을 채우거나 오른쪽 아이콘 중 하나를 클릭하여 로그 인 하세요:

WordPress.com 로고

WordPress.com의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Google photo

Google의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Twitter 사진

Twitter의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

Facebook 사진

Facebook의 계정을 사용하여 댓글을 남깁니다. 로그아웃 /  변경 )

%s에 연결하는 중